Blad 6 geluidszone) een turbine op betrekkelijk korte afstand tot de woningen in Camminghaburen kunnen worden gebouwd. In het nieuwe beleid is weliswaar sprake van enige versoepeling ten aanzien van de masthoogte (van 40 meter naar 50 meter), maar er worden ten aanzien van de situering juist extra eisen gesteld in het belang van de omwonenden. Zoals vermeld biedt Windstreek 2000 de mogelijkheid om solitaire windmolens te bouwen met een masthoogte van 60 meter. Mede gezien het feit dat De Hemrik grenst aan een woonwijk vinden wij deze maximale maat niet wenselijk. Wel achten wij enige verhoging van de masthoogte tot 50 meter aanvaardbaar. De totale bouwhoogte van de windmolens, inclusief wieken, bedraagt dan ongeveer 75 meter. Op grond van net windmolenbeleid zal de minimale afstand tot de woonbebouwing 500 meter (10 x 50 meter masthoogte) moeten bedragen. Wij zijn van mening, dat hiermee in visueel opzicht er voor de omwonenden een aanvaardbare situatie zal ontstaan. De beoogde windmolen bevindt zich op ruim 500 meter van de woonwijk Camminghaburen. Verder is het in algemene zin gebruikelijk dat er voor bedrijventerreinen ruimere bebouwingsmogelijkheden geiden dan voor andere plekken in de stad. Op grond van het geldende bestemmingsplan bedraagt op de Hemrik de maximale bouwhoogte voor bedrijfsbebouwing 15 meter. Het bestemmingsplan biedt met vrijstelling de mogelijkheid om gebouwen met een hoogte van 25 meter te realiseren. Het bestemmingsplan biedt met binnenplanse vrijstelling tevens de mogelijkheid bouwwerken geen gebouwen zijnde (zoals bijvoorbeeld windturbines) op te richten met een bouwhoogte van 50 meter. Op dit moment is de bebouwing ter plekke in horizontale zin dan ook ai redelijk grootschalig van karakter. De bewoners van de appartementen aan de Rooswinkelstate hebben bewust gekozen voor een woning met het uitzicht: over een bedrijventerrein. Deze mensen hadden wellicht kunnen weten, dat de kans relatief groot is dat er op dit sccrt cearijventerrexnen ontwikkelingen plaatsvinden aie van negatieve invloed kunnen zijn op het uitzicht. .'oorts zullen ae geluidsaspecten en slagschaduw werden beoordeeld in het kader van de milieuregelgeving, inmiddels is al wel gebleken, dat de windturbine past binnen de geldende wettelijke geluidsvoorschriften. Van geluidshinder zal dan ook geen sprake zijn. Daarnaast heeft aanvrager laten onderzoeken of de omwonenden hinder zullen ondervinden van slagschaduw. Uit het slagschaduwrapport komt naar voren, dat de meest ongunstig gelegen woningen maximaal 3^ uur per jaar hinder zullen ondervinden van slagschaduw. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften. Blad 7 Er zal dan ook wat betreft geluidshinder en slagschaduw geen sprake zijn van onevenredige hinder. Ad 2. In tegenstelling tot de insprekers zijn wij van opvatting, dat de provincie zal instemmen met de afstand van de windturbine tot de woonbebouwing. Het gemeentelijke windmolenbeleid is dan ook in overleg met de provincie tot stand gekomen. Overigens zal de provincie in het kader van de artikel 19, lid 1 WRO procedure moeten instemmen met het bouwplan in de vorm van een verklaring van geen bezwaar. Tevens moet worden opgemerkt, dat wij de mogelijkheden die de provincie biedt (masthoogte van 60 meter) niet volledig hebben willen benutten (nl. maximale masthoogte van 50 meter)De gemeente stelt zich dan ook terughoudender op ten aanzien van de plaatsing van windmolens dan op grond van het provinciaal beleid is toegestaan. Samengevat zijn wij dan ook van opvatting, dat: 1. er geen sprake zal zijn van een onevenredige aantasting van het woonklimaat; 2. er geen redenen zijn om naar aanleiding van de inspraakreacties de vrijstellingsprocedure stop te zetten Nieuw bestemmingsplan "De Hemrik" Op dit moment is in voorbereiding een algehele herziening van het bestemmingsplan "De Hemrik". Het ontwerp- bestemmingsplan heeft in het kader van de inspraak vier weken ter inzage gelegen. De inspraakreacties zullen aan u worden voorgelegd. In het ontwerp-bestemmingsplan De Hemrik zijn de randvoorwaarden van het op 11 februari jl. door u vastgestelde gemeentelijke windmolenbeleid overeenkomstig overgenomen Zienswij zen Als u besluit om de procedure van het vrijstellingsverzoek te vervolgen, dan zal het bouwplan op grond van artikel 19a, lid 4 var. de WRO ter inzage worden gelegd. Binnen de tervisietermijn heeft een ieder de mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen. Voorbereidingsbesluit/ontwerp-bestemmingsplan Het bestemmingsplan "De Hemrik" is 31 augustus 1970 vastgesteld en 18 maart 1971 goedgekeurd. Aangezien het bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar, kan de vrijste.-ing pas worden verleend, nadat er een voorbereidingsbesiuit is genomen of er een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Dit overeenkomstig artikel 15, lid 4 WRO. In net kader var. de voorbereiding van net nieuwe bestemmingsplan De Hemrik heeft u onlangs het ontwerp- bestemmingsplan De Hemrik ter inzage gelegd. Dit betekent dat er ten behoeve van de bouwaanvraag niet een afzonderlijk voorbereidingsbesiuit hoeft te worden genomen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 236