Blad 2 De financiering van deze maatregelen was als volgt voor zien 1. bijdrage gemeente Leeuwarden 4900.000, - 2.223.523 2. GSB-gelden gem. Leeuwarden 471000,- 213.730 3. ISV middelen 3.000.000, - 1361341 4 bijdrage Rijk (de Boer gelden) 1200000,- 544 536 5. bijdrage provincie Friesland 4 .500.000, - 2042011 6. bijdrage bedrijven 2500000- 1. 134.451 7 opbrengst door verkoop 4.881.937,- 2.215.526 8 KOMPAS middelen 4032063, - 1.829.670 25.485.000,- 11.564.788 Huidige stand van zaken Tot zomer 2002 zijn de volgende onderdelen van het project gerealiseerd 1. Uitplaatsing sportclubs: Op het terrein in Leeuwarden Oost dat industrieterrein moet worden, waren twee sportclubs gehuisvest: Voetbalvere niging Flamingo en Blauw Wit 34 CCV. In 1999 is Flamingo uitgeplaatstDoor deze uitplaatsing kon de verkoop van het eerste gedeelte industrieterrein aan Friesland Coberco Dairy Foods (FCDF) gerealiseerd worden. Voor de realisatie van de verdere functieverandering van sportterrein in industrieterrein zijn in 2000 het ontwerp Bestemmingsplan en de milieuzonering gerealiseerd. Reeds in 2001 bleek dat de uitplaatsing duurder uit zal vallen dan begroot. Om in ieder geval de sportvelden te kunnen verplaatsen is bij besluit van 21-01-02 een bedrag van 374.882 beschikbaar gesteld uit de grondexploitatie. In 2001 is grond voor de uitplaatsing van Blauw Wit aange kocht en in 2002 is de voorbereiding van de aanleg van sportterrein Blauw Wit gestart. Deze uitplaatsing is in een aparte projectopdracht ondergebracht. Hierover bent/wordt u separaat geïnformeerd. Op dit moment is al wel duidelijk dat het totale bedrag voor de uitplaatsing hoger is dan de hier genoemde bedragen. 2+3 Technische bouwrijp maken en nieuwe ontsluitingsweg Greunsweg - Merodestraat De aanleg van de verbindingsweg Greunsweg - Merodestraat is in de tijd verdeeld in een tweetal stukken: Verbinding Greunsweg - Jachthavenlaan en Jachthavenlaan - Merode straat. Deze laatste verbinding zal niet voor 2004 worden aangelegd. De eerste verbindingsweg de Nieuwe Jachthaven laan is in 2001 aangelegd. Voorts bleek een bypass van de Tjalkstraat voor personen verkeer noodzakelijk. Deze aanpassing is toegevoegd aan Blad 3 dit project. Bij besluit van 11 februari 2002 is krediet beschikbaar gesteld voor deze aanpassing. 4. Nieuwe ontsluitingsweg A. Vondelingweg Greunsweg: - brug Tijnje/Wijde Greuns - aansluiting Anne Vondelingweg - Plutoweg De aanleg van een nieuwe oeververbinding over de Tijn je/Wijde Greuns is in het oorspronkelijke plan bedoeld om een extra ontsluiting te realiseren voor de bedrijven op het industrieterrein Oost en voor een snelle verbinding tussen de industrieterreinen Oost en De Hemrik alsmede om de Hemrik West beter te ontsluiten.(Dit laatste ook middel: een extra ontsluiting op de A.Vondelingweg) Met het bedrijfsleven heeft uitvoerig overleg plaatsgevon den over merites, locatie en financiering. De bedrijven op de locatie Leeuwarden Oost zijn uiteinde lijk van oordeel dat genoemde oplossing van de brug als nadeel heeft dat het sluipverkeer aanzienlijk zal toenemen Daarnaast wordt de aanpak van het knelpunt in de route Drachtsterweg - Drachtsterplein als centrale toegang voor Leeuwarden Oost(eveneens onderdeel van het project) van meer urgentie geacht, temeer omdat de route via de A.Vondelingweg eveneens uitkomt bij het Drachtsterplein. Van de zijde van de andere bedrijven en instellingen op de industrielocatie Leeuwarden Oost is bezwaar gemaakt tegen een nieuwe brug in verband met de bedrijfsuitoefening (Jachthavenverenigingen, scheepsreparatiebedrijven)gege ven de korte afstand tot de spoorbrug en de brug in de Pla netenlaan Het bedrijfsleven op het bedrijventerrein Hemrik is van mening dat de brug niet wezenlijk bijdraagt aan de ontslui ting van het eigen industrieterrein. Een aansluiting van de Plutoweg op de A. Vondelingweg, wordt wel als zeer wenselijk ervaren. Daarmee wordt name lijk een tweede ontsluiting op het bedrijventerrein Hemrik gecreëerd en wordt vooral het stuk bedrijventerrein weste lijk van de A. Vondelingweg beter bereikbaar, hetgeen drei gende verpaupering moet voorkomen. Dit deel van het bedrij venterrein is nu alleen via de route Planetenlaan - Satur- nusweg - CJranusweg te bereiken. Er is diverse malen overleg geweest met het bestuur van de bedrijvenvereniging Hemrik over een mogelijke bijdrage van het bedrijfsleven, voor de maatregelen die ten behoeve van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Hemrik worden getroffen. Tijdens een overleg van het bestuur van de be drijvenvereniging dd. 20 juni 2001 met wethouder Brok heef het bestuur definitief aangegeven geen bijdrage te willen verstrekken

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 241