Gemeente |eeuwarden Blad 6 4. Tarieven Facilitair Bedrijf Met ingang van 1 januari 2002 is de verrekensystematiek van het Facilitair bedrijf m.b.t. de facilitaire kosten gewij zigd. Voor alle diensten heeft dit tot gevolg dat de bud getten voor facilitaire kosten zijn aangepast. Organisatiebreed verloopt deze reallocatie van budgetten budgettair neutraal. Per dienst zijn de volgende mutaties van toepassing: Algemene Zaken - 283.000, Welzijn - 43.000, Bedrijfs voering 75.000, Stadsontwikkeling- en beheer 251.000 Wij stellen u voor de concernbegroting te wijzigen over eenkomstig de hiervoor genoemde voorstellen. Leeuwarden, 10 oktober 2002. Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, M. de Boer, burgemeester, ir. Sk. A. Brouwers, secretaris. Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 233 88 33 Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 WRO en vrijstellings procedure (zelfstandige projectprocedure) ex artikel 19, lid 1 WRO i.v.m. het bouwplan voor de verbouw van het pand Schrans 92 te Leeuwarden (vm. Schranskerk)en het nemen van een delegatiebesluit ex artikel 19, lid 1 WRO. Bijlage nr. 165 Aan de gemeenteraad, Score Consultancy, Postbus 7505, 8903 JM te Leeuwarden heeft d.d. 1 maart 2002 een aanvraag om bouwvergunning in gediend in verband met het bouwplan voor de verbouw van het pand Schrans 92 te Leeuwarden (vm. Schranskerk) Om de bouwvergunning te kunnen verlenen is een procedure ex artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) (zelfstandige projectprocedure) noodzakelijk. Gezien de aard en omvang van het bouwplan stellen wij u voor deze vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1 WRO te voeren, en de verdere procedure ex artikel 19, lid 1 WRO volgens de procedurevoorschriften van artikel 19a WRO te delegeren aan ons college. Om de gevraagde vrijstelling te kunnen verlenen is overeen komstig artikel 19, lid 4 WRO een voorbereidingsbesluit noodzakelij k De aard van de plannen Het plan voor de verbouw van het pand Schrans 92 houdt de verbouw in van een voormalig kerkgebouw aan de Schrans 92 te Leeuwarden. Het gebouw wordt volgens het ingediende plan verbouwd tot een gebouw met de bestemming "bedrijfsdoelein den", namelijk een dienstverlenend bedrijf met de functies "kantoor" (consultancy en information) en "onderwijs" (training en conference) Het vigerende bestemmingsplan Met betrekking tot het onderhavige perceel Schrans 92 te Leeuwarden, kadastraal bekend als Huizum B nr. 4968, zijn de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan "Huizum- West deelgebied I" (1983) van toepassing. .O? Er is door Score Consultancy B.V. een bouwplan ingediend voor de verbouw van een voormalig kerkgebouw (vm. Schrans kerk) te Leeuwarden (zie bijgaande bouwtekeningen) t.b.v. een dienstverlenend bedrijf. Volgens het vigerende bestem mingsplan heeft het onderhavige perceel de bestemming "Bij zondere bebouwing klasse I" De gronden met deze bestemming zijn volgens de bestemmings planvoorschriften (artikel 10) "bestemd voor kerkgebouwen 'met daarbij behorende verenigingsgebouwen en of naar de aard daarmee gelijk te stellen lokaliteiten". Sjoch dizze stêd; sjoch wat der rünom bart - Cr It aide spegelet him yn wat de takomst hat - Piter Terpstra 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 247