Blad 4 Monumentenwet Het pand Schrans 92 (vm. Schranskerk) staat niet op een lijst volgens de Monumentenwet. Ook is het pand niet opge nomen in het Monumenten Inventarisatie Project (1993) van de gemeente. Dit levert dus geen belemmeringen op voor het bouwplan Het is overigens positief dat dit karakteristieke pand in Huizum met behulp van het onderhavige bouwplan behouden kan blij ven Milieuaspecten Het betreft hier volgens de Wet geluidhinder geen geluids- gevoelig gebouw. Van belang is dat er geen bodemonderzoek behoeft plaats te vinden, omdat het een interne verbouwing betreft. Er zal door Score Consultancy nog wel een melding moeten worden ingediend op basis van een AMvB op grond van de Wet milieubeheer. Dit zal gebeuren voordat de vrijstelling en de bouwvergunning worden verstrekt. Geconcludeerd kan worden dat de milieuaspecten geen proble men opleveren met betrekking tot het onderhavige project. Conclusie ruimtelijke onderbouwing Het plan voor de verbouw van het pand Schrans 92 komt over een met de criteria die voortvloeien uit de eis van een goede ruimtelijke ordening volgens de ruimtelijke orde ningswetgeving. Daarom kan aan het plan worden meegewerkt. Voorbereidingsbesluit Het bestemmingsplan "Huizum-West Deelgebied I" is vastge steld door uw Raad d.d. 5 april 1983 (nr. 4581) en goedge keurd door GS d.d. 28 mei 1984 (nr. 12241). Het vigerende bestemmingsplan is ouder dan tien jaar. Aangezien het be stemmingsplan ouder is dan tien jaar, kan de vrijstelling, na het voeren van de wettelijke procedure, pas worden ver leend, nadat er een voorbereidingsbesluit is genomen. Dit overeenkomstig artikel 19, lid 4 WRO. Inspraakprocedure ex artikel 6a WRO Volgens artikel 6a van de WRO is bij een procedure ex arti kel 19, lid 1 WRO een inspraakprocedure verplicht. In het kader van de inspraakprocedure is het plan voor de verbouw van het pand Schrans 92 d.d. 7 augustus 2002 gepu bliceerd in het blad "Huis aan Huis" en heeft het ten be hoeve van inspraak vanaf 8 augustus 2002 gedurende vier weken ter inzage gelegen. Op de plannen kon zowel mondeling als schriftelijk worden gereageerd. Er zijn tijdens deze inspraaktermijn geen schriftelijke reacties binnengekomen. Enkele mondelinge vragen konden worden beantwoord. Blad 5 Zienswij zenprocedure ex artikel 19a, lid 4 WRO Nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met het voeren van de vrijstellingsprocedure wordt het bouwplan en het vrijstel- lingsverzoek vier weken ter inzage gelegd in het kader van de zienswij zenprocedure" ex artikel 19a, lid 4 WRO. Delegatiebesluit Volgens artikel 19, lid 1 WRO is de gemeenteraad het be voegde orgaan dat de vrijstelling verleent. Volgens het zelfde artikel, laatste zin, is het echter mogelijk om de bedoelde vrijstellingsbevoegdheid aan ons college te dele geren Wij stellen u voor om de verdere procedure volgens de pro cedurevoorschriften, zoals omschreven in artikel 19a WRO, dat wil zeggen, het terinzage leggen van het verzoek om vrijstelling (tezamen met de aanvraag om de bouwvergun ning), de beoordeling van eventuele zienswijzen, het aan vragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten, en het besluit omtrent de vrijstelling, aan ons college te delegeren. Dit overeenkomstig bijgevoegd raads besluit Conclusie Wij zijn samengevat van oordeel, dat het bouwplan vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar isOm die reden kan in principe worden meegewerkt aan het bouwplan voor het perceel Schrans 92. Wij stellen u daarom voor akkoord te gaan met het voeren van de vrijstellings procedure ex artikel 19, lid 1 WRO, volgens de procedure zoals omschreven in artikel 19a WRO. Verder stellen wij u voor om de vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1 WRO volgens de procedurevoorschriften van artikel 19a WRO voor het bouwplan "Schrans 92" aan ons col lege te delegeren. Tot slot stellen wij u voor om een voorbereidingsbesluit te nemen ex artikel 21 WRO. Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit Leeuwarden, 10 oktober 2002. burgemeester en wethouders van Leeuwarden, M. de Boer, burgemeester. ir. Sk.A. Brouwers, secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 249