Gemeente leeuwarden Oldehoofsterkerkhof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 233 88 33 Memorie van antwoord n.a.v. de behandeling van de Program mabegroting 2003 in de integrale raadscommissievergadering van 2 oktober 2002 Bijlage nr. 177 Aan de gemeenteraad. INLEIDING In dit Memorie van Antwoord wordt ingegaan op de toezeggin gen die de verschillende portefeuillehouders hebben gedaan naar aanleiding van vragen, opmerkingen en suggesties die naar voren zijn gebracht in de Integrale Commissievergade ring van 2 oktober 2002 over de Programmabegroting 2003. Bij de indeling van dit Memorie van Antwoord wordt de op bouw van de Programmabegroting 2003 gevolgd. De Ondernemingsraad heeft, via een brief aan de Raadsad- viescommissie Bestuur en Middelen, gereageerd op de Pro grammabegroting 2003. De reactie op deze brief is opgenomen in dit Memorie van Antwoord. ALGEMEEN Overzicht van beleidsproducten naar programma's In bijlage 1 zijn de beleidsproducten per programma weerge geven en de baten en lasten per beleidsproduct PROGRAMMA KENNISSTAD (02) Propedeuses Wetenschappelijk Onderwijs Er blijkt inderdaad een terugloop van aanmeldingen voor de WO-propedeuses die in Leeuwarden kunnen worden gevolgd, met name bij de technische en agrarische opleidingen van de Universiteit Twente en de Landbouwuniversiteit Wageningen. Wij achten het voor het studieklimaat en de uitstraling van Leeuwarden als kennisstad van belang dat een zo breed moge lijk spectrum aan onderwijsvoorzieningen, ook op tertiair niveau behouden blijft. Wij zullen in onze contacten met de WO-instellingen dan ook pleiten voor handhaving van de pro pedeuses. Bovendien biedt de nieuwe bachelor- masterstructuur in het hoger onderwijs nieuwe mogelijkheden om vanuit het HBO en WO bachelor- en masteropleidingen te realiseren, wellicht als vervolg op de propedeuses (bijv. in de vorm van een zgn. "university")Wij willen die moge lijkheden nader verkennen in overleg met de betrokken HBO- en WO-instellingen. Sjoch dizze stêd; sjoch wat der rünom bart It aide spegelet him yn wat de takomst hat - Piter Terpstra

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 285