Blad 20 Programmabegroting 2003 Memorie van Antwoord een andere is de werksituatie zelf. Hierbij valt te denken aan al of niet goede onderlinge sfeer, de trage besluit vormingsprocessen, de bestaande cultuur, de stijl van lei dinggeven etc. De te hoge werkdruk - wij hebben er op gewe zen - is een andere ziekmaker gebleken. Dat werkdruk thans in deze Perspectiefnota wordt benoemd verheugd ons. Maar dat deze alleen wordt genoemd in het kader van een betere toepassing van de ziekteverzuimregeling gaat ons nog lang niet ver genoeg. Reactie Voor de beantwoording van de vraag wordt verwezen naar de Paragrafen Ziekteverzuim op pagina 19. Het aantal personeelsleden en leidinggevenden Vraag OR: De risicoanalyses die onlangs zijn gemaakt geven inzicht in een behoorlijk aantal risico'smaar wij nemen de vrijheid de aandacht te vragen voor een groot risico, dat tot nu toe bij alle analyses op de achtergrond is gebleven. Het be treft hier een vergelijking o.g.v. landelijke gegevens als het gaat om het aantal personeelsleden en leidinggevenden dat in dienst is van de gemeente Leeuwarden. Deze geven aan dat wij hierin nogal achterblijvenIndien wij door een kleine gebiedscorrectie boven de 100.000 inwoners grens zouden uitkomendan zouden wij ons in dit kader moeten spiegelen aan gemeenten in de categorie 100.000 inwoners en groter. Uit het onderzoek blijkt, dat deze gemeenten ge middeld 3400 ambtenaren in dienst hebben. Dit komt overeen met 3050 fte's. Er is niet veel fantasie nodig om deze te vergelijken met de Leeuwarder situatie en hoewel elke ver gelijking mank gaat wordt de algemene tendens wel duidelijk zichtbaarMant al zouden we op een derde zitten van 3400 medewerkers (1130), dan blijkt dat we niet erg ruim in ons jasje (927) steken. Ook als we landelijk gezien alle ge meente ambtenaren afzetten tegen alle inwoners en terug rekenen naar Leeuwardendan geeft dat hier nog steeds een tekort te zien. Me zouden dan 1020 ambtenaren moeten hebben tegen de 927 die er werkelijk zijn (in 2000). Een kleine honderd mensen erbij zou gunstig zijn voor de huidige werkdruk, dat moge duidelijk zijn. Wees dus in elk geval zuinig op de mensen die je hebt. En tracht ook zo veel mogelijk te inves teren in de eigen mensen om zoveel mogelijk de uitstroom te beperken. Kijken wij naar het aantal leidinggevenden bij Leeuwarden in vergelijking met de landelijke cijfers, dan is ook hier een tekort waarneembaarLandelijk gezien is er 9% leiding gevend; dit is nog geen 1 op de 10. Bij de gemeente Leeu warden is dit 1 op de 14,2 als we de meer productie gerich te afdelingen niet eens meerekenen, anders komt het uit op 1 op de 19,2. Ook als we uitgaan van die 1 op de 14,2 dan is dit nog fors lager dan het gemiddelde landelijke peil. En wij zijn van mening dat dit zijn negatieve invloed heeft op het functioneren van ons apparaatWanneer we het over Blad 21 Programmabegroting 2003 Memorie van Antwoord risico's hebben, is dit ons inziens ook een niet te onder schatten gegeven. Millen wij de ambities bijbenen die bij een stad als de onze horen, dan dienen ook de tools, faci liteiten en bemensing navenant te zijn. Reactie Het college is van mening dat met het huidige aantal perso neelsleden en leidinggevenden (met het motto vWerk in uit voering' in het achterhoofd) de ambities kunnen worden ge realiseerd. De OR merkt terecht op dat vergelijkingen op dit terrein moeilijk te maken zijn omdat de situatie overal anders is. Het college is voorstander van het investeren in eigen mensen, onder andere om onnodige uitstroom te voorko men. Hiervoor zijn reguliere en via het bedrijfsvoerings programma ook extra middelen beschikbaar. Tijdelijke arbeid Vraag OR: Wat ons tenslotte wederom zorgen baart is het aantal mensen dat tijdelijk werkzaam is bij onze gemeente. Landelijk ge sproken wordt er 10% van de loonsom aan tijdelijke arbeid besteed door gemeenten, waarvan 3,5% ten behoeve van ad viesbureau' sen interim management. Mij hebben geen in zicht in de Leeuwarder gegevens op dit onderdeelmaar een zuiniger beleid op dit terrein heeft onze instemming zonder meer. Te meer daar is gebleken dat grotere gemeenten veel meer aan deze kostenpost uitgevenWaar wij in dit verband ook zeker onze vraagtekens bij zetten is dat het voorkomt dat mensen, die onze organisatie verlaten op het zelfde moment terug komen (en dus feitelijk gewoon blijven zit ten) maar dan voor het zelfde werk betaald worden op basis van een adviesbureauprijs. Dergelijke constructies kunnen wat ons betreft niet snel genoeg worden uitgebannenUit gangspunt bij het inlenen van tijdelijke arbeid dient te zijn dat regulier werk door vast personeel dient te worden gedaan Reactie Vanaf begin 2003 beschikken we over adequate informatie omtrent ingehuurd personeel en de kosten daarvan. Die in formatie zal de basis vormen voor het bepalen van het nut en de noodzaak van de inhuur van tijdelijk en extern perso neel. Wel moet worden bedacht dat achter de inhuur van ie dere tijdelijke of externe kracht vrijwel altijd een plau sibele reden zit. Ziektevervanging is een logischerwijs tijdelijke aangelegenheid, het woord piekdrukte geeft al aan dat daarvan niet continu sprake is, voor tijdelijke klussen kunnen geen vaste medewerkers worden geworven en sommige expertise wordt alleen geboden door mensen die niet vast in dienst willen treden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 295