Blad 2 werk hebben gevonden en voor de trajectdeelnemers die zijn gevraagd naar hun tevredenheid over de dienstverlening. Maar 2001 was ook een bijzonder jaar voor de cliëntenraad die in nieuwe samenstelling bijeen is gekomen, voor de onderhandelaars van de G26 over de afspraken met Minister Vermeend, voor de leden van het nieuwe regionaal platform arbeidsmarktbeleid RPA-Fryslan, voor de medewerkers van Sociale Zaken in de afrondende fase van het organisatie ontwikkelingstraject en voor degene die Hare Majesteit Koningin Beatrix heeft kunnen ontmoeten. 2.2 Prestaties Werk Meer dan 900 mensen met een bijstandsuitkering zijn gestart met een reïntegratietrajeetGezien de langere looptijd van deze trajecten valt er op dit moment nog niet zo veel te zeggen over de resultaten van de trajecten die vorig jaar zijn gestart. Maar als er wordt gekeken naar de uitstroom en uitval van de trajectdeelnemers die vanaf 1999 met een traject zijn gestart dan spreken de resultaten voor zich: 37% uitstroom van de uitkeringsgerechtigde trajectdeelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en 55% uitstroom van trajectdeelnemers met een minder grote afstand tot de arbeidsmarkt. Allochtone bijstandsgerechtigden maken ongeveer evenredig gebruik van het reïntegratie-instrumentarium en stromen naar evenredigheid uit naar (gesubsidieerd) werk. De prestaties uit de Agenda voor de Toekomst liggen goed op schema. Het aantal te realiseren trajecten dat is afgesproken met SZW is zo goed als gehaald. In 2001 zijn er projecten en samenwerkingen gestart die gericht zijn op de maatschappelijke participatie, arbeidsmarkttoeleiding én zorgverlening voor de groep bijstandsgerechtigden met de minste mogelijkheden. Immers, door de gunstige economische situatie in 2001 en de continue reïntegratie sorteert het bijstandsbestand zich meer en meer uit. De gestarte Kansentrajecten bieden een methodiek én een keten van organisaties voor de activering van een belangrijke groep uit dit bestand; dak- en thuislozen, verslaafden, mensen in de crisisopvang, etc. Prestaties Inkomen Inkomensvoorziening, handhaving, armoedebeleid, fraudebestrijding, voorlichting en cliëntenparticipatie zijn allen randvoorwaarden voor een sluitende aanpak van activering en arbeidsmarkttoeleiding van bijstandsgerechtigden. Dit wordt ook bevestigd in de afspraken uit de Agenda voor de Toekomst. Daarom zal SZW de komende jaren veel aandacht besteden aan de ondersteunende rol van deze thema's in het activeringsbeleid, zoals ook al blijkt uit passages van het nieuwe regeerakkoord over

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 329