Beleidsverslag Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2001 BIJLAGE 1: DE BELEIDSAGENDA 2001 Hieronder zijn de beleidsagendapunten opgenomen uit het Beleidsplan Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2001. In cursieve tekst is stand van zaken aangegeven. Beleidsagenda 2001- onderdeel Werk De beleidsagenda voor het onderdeel Werk 2001 is te verdelen in een drietal thema's: 1. De doelmatigheid en doeltreffendheid van de reïntegratieactiviteiten; Een discussie voeren over de doelmatigheid van het handhavingsbeleid ten aanzien van de reïntegratie/arbeidsverplichtingen. Het is de vraag of gezien de huidige arbeidsmarkt en de sterke nadruk op werk boven inkomen het in 1997 geformuleerde handhavingsbeleid op arbeidsverplichtingen nog wel passend is. Opgepakt in 2002. Een beeld krijgen van de blijvers in het bestand. Nu het bijstandsbestand afneemt en meer mensen aan een reïntegratietraject deelnemen is het van belang om een beeld te krijgen van het zittende bestand. Welke definitie moet worden gebruikt om deze groep te signaleren? Het gaat enerzijds om personen die "met rust worden gelaten" (bv. via vrijstelling) en die anderzijds niet mogen worden afgeschreven. En om hoeveel uitkeringsgerechtigden gaat het? Introducie van rustplan in Lokale Agenda voor de Toekomst uitwerking in heronderzoeksplan 2002 en werkafspraken. Registratie en analyse van de uitval uit reïntegratietrajecten; er is behoefte aan inzicht in de redenen van uitval uit een reïntegratietraject. Analyse is uitgevoerd in 2001 en is input geweest voor aanbesteding 2002. 2. Het incentivebeleid, waaronder Evaluatie van de"Stipejild"-regeling in 2001Uitgevoerd in 2002. Invulling geven aan de landelijke ontwikkelingen. Het beleid zal moeten worden bezien op het voornemen van het Ministerie van SZW en de VNG om de uitstroom uit de bijstand of Wiw-dienstbetrekking te stimuleren door middel van een landelijk geregelde, fiscaal onbelaste uitstroompremie. Conform regelgeving geïmplementeerd. 18 Beleidsverslag Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2001 3. Versnelling van de sluitende aanpak in relatie tot de landelijke ontwikkelingen. Het Ministerie van SZW wil de komende 4 jaar inzetten op een uitbreiding van de sluitende aanpak van nieuwe instroom naar het zittende bestand en op het aanboren van onbenut arbeidspotentieel, zoals niet-uitkeringsgerechtigden. Uitbreiding sluitende aanpak is onderdeel van de afspraken van de Lokale Agenda voor de Toekomst en voor niet- uitkeringsgerechtigden heeft gemeente wettelijke reïntegratietaak gekregen per 1-1-2002. Beleidsagenda 2001-onderdeel Inkomensvoorziening Voor de beleidsagenda zijn een tweetal onderwerpen van belang: 1. Het stellen van taakstellende normen aan de rechtmatigheid van de verstrekkingen; het Ministerie van SZW hanteert een kritische grens ten aanzien van de rechtmatigheid (en doelmatigheid) van de uitkeringverstrekking. Het is gewenst dat de gemeente de lat voor zichzelf hoger legt dan het Rijk en daarmee een veiligheidsmarge inbouwt en hoge kwaliteit nastreeft. Mede onderdeel van preventief verbetertraject en interne controle. 2. Het invoeren van prestaties en kwaliteitseisen van producten van Sociale Zaken; in 2001 wordt gestart met het formuleren van reële, taakstellende kwaliteitseisen voor de producten van Sociale Zaken. Gestart in 2001, hangt samen met nieuwe productenboek en outputnormering, verdere ontwikkeling kwaliteitsseisen in 2002. Beleidsagenda 2001- onderdeel Handhaving Voor de beleidsagenda is met name het project Hoogwaardige handhaving Abw van belang. Voorgenomen is om na één jaar het project tussentijds te evalueren. Is gerealiseerd. Beleidsagenda 2001- onderdeel Armoedebestrijding 1. In 2001 is een evaluatie van het minimabeleid voorgenomen. In het planjaar zal er ook aandacht moeten worden besteed aan bestrijding van de armoedeval. De resultaten van het gemeentelijk onderzoek en de uitkomst van de landelijke ontwikkelingen van een uitstroomsubsidieregeling worden hierbij betrokken. Is gerealiseerd. 2. Schuldhulpverlening; in het kader van de sluitende aanpak zal er in 2001 specifiek beleid met betrekking tot de doelgroep jongeren met schulden worden ontwikkeld. Onderzoek schuldhulpverlening-LSB loopt nog. 3. In 2001 zal de declaratieregeling worden geëvalueerd. Is gerealiseerd. 19

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 345