Nummer 26021 EM/TH DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 5 december 2002 (bijlage nr. 183); BESLUIT: vast te stellen: de Inspraaknotitie voor nieuw Horecabeleid gemeente Leeuwarden maart 2002 met inachtneming van de wijzigingsvoorstellen uit de "Reactie- en Antwoordnota van september 2002. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van voorzitter,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 368