Blad 68 straatverlichting, zwerfvuil, hondenpoep en speelvoorzieningen voor kinderen neemt toe. (afstemmen op nieuwe cijfers voor wijken 2001) De kwaliteit van de leefomgeving kan worden verhoogd door aanvragers te verplichten om bij (verbouwplannen aan te geven wat er met het groen gebeurt en hoe en waar verdwijnend groen wordt gecompenseerd. De betrokkenheid van de wijken bij de keuzes ten aanzien van het groenbeleid zal worden vergroot. Wat doen we daarvoor? De belangrijkste activiteiten om het programma te realiseren Voor het behalen van de operationele doelen in het MOP is een samenspel nodig met de diverse projecten die in het kader van het MOP worden uitgevoerd: zo is bijvoorbeeld de stedelijke vernieuwing nog niet afgerond Vrijheidswijk, Achter de Hoven), de uitleggebieden voor het merendeel nog in voorbereiding of in uitvoering. Wel wordt op diverse fronten in de ontwerpfase een inbreng van uit beheer/onderhoud geleverd voor het ontwerp van nieuwe wijken en aanpassingen van bestaande. De gestelde doelen worden daarbij in het oog gehouden. Verlaging budget openbaar groen (kwaliteitsniveau 'hoog') Doordat er in 2001 veel aandacht is besteed aan de actualisatie van de beheerssystemen, is gebleken dat de te onderhouden oppervlakten groen naar kwaliteitsniveau 'hoog' minder groot waren dan begroot, terwijl met betrekking tot de te onderhouden oppervlakten groen naar kwaliteitsniveau 'basis' van het tegenovergestelde sprake was. Deze effecten maakt het per saldo mogelijk een besparing op onderhoud te realiseren. Bij het opstellen van de begroting 2001 van de sector Beheer Openbare Ruimte heeft binnen beleidsproduct "Openbaar groen" een omvangrijke actualisatie van de onderliggende beheersproducten plaatsgevonden. Hierbij is sprake geweest van een overgang van 17 beheersproducten naar slechts 2 beheersproducten. Als nieuw uitgangspunt voor de samenstelling van de beheersproducten gold de kwaliteitsnormering "hoog" en "basis", conform het op dat moment nog volop in ontwikkeling zijnde "BOR in beeld"-trajeetDe basis van de kwantiteiten (vierkante meters te onderhouden arealen) hoog en basis niveau, bleek achteraf verkeerd ingeschat. Er was een te hoog aantal vierkante meters hoog ingeschat, en een even hoog aantal vierkante meters 'laag' te weinig. Omdat 'hoog' aanzienlijk meer kost dan 'laag', kan op dit product worden bespaard. Afbouw middelen voor achterstallig onderhoud Ervan uitgaande dat ultimo 2005 het achterstallig onderhoud in belangrijke mate zal zijn weggewerkt, wordt voorgesteld om ingaande 2006 het onderhoudsbudget verhardingen met 1,2 miljoen (inclusief BTW) te verlagen De afgelopen jaarschijven is het budgetvolume van de sector Beheer Openbare Ruimte, buiten de reguliere saldomutaties loon-/prijscompensatie, perspectiefrondes e.d.) om, stapsgewijs toegenomen. Achtergrond waren de diverse onderzoeken die door Oranjewoud zijn uitgevoerd en de bijdragen in het kader van BOR in beeld. Blad 69 Inmiddels hebben de extra toegekende middelen geleid tot een stevige extra investeringsimpuls, waarmee in 2006 het achterstallig onderhoud weg moet kunnen zijn gesaneerd. In het bezuinigingsvoorstel wordt een deel van de extra toegekende middelen verlaagd, waardoor er per saldo nog altijd meer geld ter beschikking wordt gesteld dan in 1998, toen de problematiek van achterstallig onderhoud een politiek item werd. Het lijkt ons verstandig de budgetten niet terug te draaien tot het oude niveau, omdat er zich altijd nieuwe situaties voor zullen doen, die niet zijn te voorzien. Ten aanzien van de problematiek van achterstallig onderhoud loopt een apart traject waaraan sinds 2002 gestalte wordt gegeven. Met ingang van genoemde jaarschijf is investeringsruimte beschikbaar gesteld, specifiek ten behoeve van het wegwerken van een deel van het achterstallig onderhoud. Ook hiervoor is de basis gelegd via het "BOR in beeld"-trajeet Wat mag het kosten? Het programma omvat de volgende beleidsproducten: Straatverlichting; reiniging verhardingen; openbaar groen; zwerfvuil bestrijding; speelplaatsen; buitenreclame. Naast deze beleidsproducten zijn diverse beleidsproducten beheer in andere programma's ondergebracht. bedragen x 1000 Nieuw Beleid 2002 2003 2004 2005 2006 - Ombuigingen 2002 2003 2004 2005 2006 Openbaar groen (hoog) 210 Afbouw middelen achterstallig onderhoud 1.027 bedragen x 1000 Baten en Lasten totale programma Rekening 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Lasten 8238 7825 8248 8366 8534 8732 Baten 925 869 942 949 957 957 Saldo -7.313 -6.956 -7.306 -7.417 -7.577 -7.775 bedragen x 1000 SIOF Totaal 2000 2001 2002 2003 2004 2005- 2010 Nieuw -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 36