Blad 6 Artikel II Deze verordening treedt in werking op een door burgemeest en wethouders nader te bepalen datum. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van voorzitter, griffier. Nummer 27646 AvdV/TH DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 december 2002 (bijlage nr. 18 3) gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen: de eerste wijziging van de Legesverordening Leeuwarden 2003. Artikel I Het tarief genoemd in de tarieventabel onder: 2.20.3.a (exploitatievergunning voor een horecabedrijf met winstoogmerk) wordt gewijzigd in 330,00; 2.20.3.b (exploitatievergunning voor een vereniging of stichting zonder winstoogmerk) wordt gewijzigd in 30,00. Artikel II Het tarief genoemd in de tarieventabel onder: 2.22.1.1 voor een ontheffing van het sluitingsuur wordt gewijzigd in 6,08 per dag met een maximum per kalenderjaar van 90,60; 22212voor een ontheffing tot wederopzegging worat gewijzigd in 111,30. Artikel III Aan de tarieventabel wordt toegevoegd: 2.20.6 een wijziging van de vergunning genoemd in 2.20.3.a en 2.20.3.b de helft van het in 2.20.3.a en 2.20.3.b genoemde tarief.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 372