Gemeente Jeeuwarden Blad 2 4. het sloop- en nieuwbouwgebied Achter de Hoven wordt vastgesteld, te weten: er wordt ingestemd met minder sloop bij gevolg van optimalisering; het appartementencomplex mag naar inzicht van de ontwikkelaar marktgericht worden ingevuld; een ruime, lichte wijk blijft de opzet van dit plan 5. het Fruitstraatcomplex wordt apart onderzocht en apart ingebracht en ontwikkeld, waarbij alle opties nog open z i j n 6. de rapportage "Achter de Hoven Vegeiin, een slopende zaak" voor kennisgeving aan te nemen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van voorzitter Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 233 88 33 Belastingverordeningen 2003 Bijlage nr. 194 Aan de gemeenteraad. 1Vaststellen van alle belastingverordeningen Ook dit jaar worden alle belastingverordeningen "opnieuw" vastgesteld en de "oude" ingetrokken. Dit geldt niet ten aanzien van de parkeerbelastingen en bruggelden. Deze blijven onveranderd ten opzichte van 2002. Nieuw dit jaar is dat het tarievenbeleid al is meegenomen in de programmabegroting 2003. Omdat de politieke discussie over het tarievenbeleid al bij de behandeling van de programmabegroting is gevoerd, richt voorliggend voorstel zich met name op de fiscaal-juridische aspecten. De wijziging van verordeningen betreft de volgende belastingen: afvalstoffenheffing hondenbelasting onroerende-zaakbelastingen precariobelasting toeristenbelasting watertoeristenbelasting rechten: begraafrechten havengelden leges marktgelden reinigingsrechten 2Kostendekking Artikel 229b van de Gemeentewet schrijft voor dat de opcrengst van leges er. rechter, de uitgaven niet mag overstijgen. Deze kostendekking geldt overigens per soort recht. Bij de leges zijn tarieven geclusterd, oijvoorbeeld ten aanzien van "bouwvergunningen"Voor alle verordeningen zijn de begrotingscijfers van 2003 de basis voor de beoordeling van mate de kostendekkendheid. Ter inzage gelegd is een tweetal stukken waaruit de mate van kostendekkendheid blijkt. Wanneer een tarief tot een hoger dekkingspercentage leidt dan 100% kan de belastingrechter dit tarief onverbindend verklaren. De rechten van de gemeente Leeuwarden blijven allen binnen de gestelde limiet. Sjoch dizze stêd; sjoch wat der rünom bart - It aide spegelet him yn wat de takomst hat - Piter Terpstra 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 407