4.7 4.7.1 Splitsings-, omzettings- en exploitatievergunning en registratie kamerverhuurpanden Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van: Splitsingsvergunning een vergunning als bedoeld in artikel 2.2 van de Huisvestingsverordening 1999 te vermeerderen met per appartement 920,00 63,80 Omzettingsvergunning 4.7.2 een vergunning als bedoeld in artikel 3.2 van de Huisvestingsverordening 1999 te vermeerderen met als voor het verlenen van de vergunning bouwkundige aanpassingen van het gebouw, waarvoorde vergunning wordt gevraagd, nodig zijn. 790,00 255,20 Exploitatievergunning 4.7.3. een vergunning als bedoeld in artikel 7a.2 van de Bouwverordening 1997, per pand 749,80 Verlenging exploitatievergunning 4.7.4. een vergunning als bedoeld in artikel 7a.8 van de Bouwverordening 1997, per pand 370,10 Verplichte registratie kamerverhuurpanden 4.7.5. het registreren van kamerverhuurpanden na 1 mei 2000 als bedoeld in 3.7. van de Huisvestingsverordening 1999, per pand. 51,10 Vergunningvrijverklaring en overschrijving 4.8 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot: Verklaring vergunningvrij bouwwerk 4.8.1 het verkrijgen van een verklaring dat een bouwwerk een ver gunningvrij bouwwerk is als bedoeld in artikel 43 van de Woningwet 27,65 Overschrijving bouwvergunning 4.8.2 het overschrijven van een verleende bouwvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de Bouwverordening 1997 27,65 Aanlegvergunningen 4.9,1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 14 of 21derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (aanlegvergunning) 139,30 14 4.9.2 Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werk zaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 16 of 46, zesde, achtste of tiende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstige 4.9.1 berekende bedrag verhoogd met 279,70 4.9.3 Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 46, zevende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstig 4.9.1 berekende bedrag verhoogd met 560,45 Bestemmingswijzigingen zonder bouwen 4.10.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 11 (bin- nenplanse anticipatie), 15, 17 of 19, tweede lid, indien geen verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten van de provincie nodig is, of van artikel 19, derde lid. van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij geen sprake is van een bouw-plan waarvoor een bouwvergunning is vereist als bedoeld in 4.5.4 en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegver-gunning is vereist als bedoeld in 4.9.1 410,50 4.10.2 Indien de aanvraag betrekking heeft op het verkrijgen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een vergunning is vereist als bedoeld in 4.5.4 en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist als bedoeld in 4.10.1, welke vrijstelling moet worden verleend met toepassing van artikel 19, eerste lid, of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, indien vooraf een verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten van de provincie nodig is, wordt het overeenkomstig 4.10.1 vermelde bedrag verhoogd met 1301,70 Standaardinformatie t.b.v. Taxatierapporten woonruimten 4.11.1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een schriftelijke aanvraag tot het verstrekken van standaardinformatie ten behoeve van taxatierapporten van woonruimten, per aanvraag 43,00 4.12 t/m Reserve Winkeltijdenwet 4-19 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van: 4-19.1 een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996,183) 24,75 4-19.2 tot het verlenen van toestemming om een in de vorige onderdelen als bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander 20,90 15

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 438