Gemeente |eeuwarden Blad 2 van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen moeten worden betaald in zes gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand ^ater. 3. De Algemene Termijnenwat is niet van toepassing op de in ae voorgaande leuer. gesteltie termijnen. 1 '-li pase ges: ;_a i: cperoare vergaae: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 233 88 33 Voorstel tot het vaststellen van de kaders voor het sport beleid (notitie Kaderstelling Sportbeleid) Bijlage nr. 195 Aan de gemeenteraad. Inleiding Sport is niet alleen 'leuk om te doen'het heeft ook een belangrijke maatschappelijke functie en is een niet te on derschatten sociaal beleidsinstrument. De gemeentelijke bemoeienis dient zich verder uit te strek ken dan alleen de zorg voor accommodaties. Daartoe is het wenselijk dat uw raad de kaders aangeeft op basis waarvan ons college invulling kan geven aan het sportbeleid In de u thans voorgelegde Notitie Kaderstelling Sportbeleid wordt u daarvoor een voorstel gedaan. Deze notitie is tot stand gekomen nadat de commissie Wel zijn in meerderheid aangaf niet in te kunnen stemmen met de door het college als 'visiedocument' gepresenteerde con cept-Kadernota Sportbeleid. Het eerste ontwerp van deze nota werd in juni 2001 behan deld in de commissie Welzijn en vrijgegeven voor inspraak. In dit kader werd in september 2001 een inspraakavond ge houden voor de georganiseerde sport De uiteindelijke Kadernota is op enkele punten aangepast, mede op grond van de inspraak en de commissiebehandeling in eerste aanleg, maar ook op basis van voortschrijdend in zicht en de recente lokale en landelijke ontwikkelingen. Zoals reeds aangegeven is uiteindelijk de Notitie Kader stelling Sportbeleid tot stand gekomen. Op basis hiervan kan uw raad de kaders voor het sportbeleid vaststellen. Visie op de maatschappelijke betekenis van sport Sport heeft grote maatschappelijke betekenis: het is voor velen en aangename tijdsbesteding, het is leuk om te doen en draagt bij aan de geestelijke en fysieke gezondheid. Het is een belangrijk instrument om bewegingsarmoede tegen te gaan Bovendien is sport fundamenteel voor de sociale samenhang in de gemeente: het bevordert maatschappelijke integratie, voorkomt sociaal isolement en levert een bijdrage aan de sociale en mentale vorming van mensen. Sport draagt ook in belangrijke mate bij aan het overbrengen van normen en l '/waarden. Sjoch dizze stêd; sjoch wat der rünom bart It aide spegelet him yn wat de takomst hat - Piter Terpstra

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 471