GEMEENTERAAD VAN LEEUWARDEN Vergaderjaar 2002-2003 Dossiernr: 199 Parkeergarage Oldehoofsterkerkhof Brief van raadswerkgroep parkeergarage OHK Aan de gemeenteraad, In de raadsvergadering van 24 juni j.l. heeft de meer derheid van de raad besloten het toen voorliggende col legevoorstel over een parkeergarage Oldehoofsterkerkhof te verwerpen. Ook die meerderheid had op zich geen principiële bezwa ren tegen een parkeergarage want al bij de vaststelling van het Verkeersmilieuplan is afgesproken dat er een parkeergarage zou komen op deze plek. Maar de bezwaren richtten zich vooral op het karakter dat het Heer Ivostraatje zou krijgen. Ook speelden onder meer een rol de in te zetten geldmiddelen en de veiligheid van het langzame verkeer. Al op 14 juni 1999 is aan de Commissie Stadsontwikkeling het model Stadsrand van bureau WH (Verheijen, Verkoren en de Haan) voorgelegd ten behoeve van ontwikkeling van model Stadsrand inclusief OldehoofsterkerkhofHierin zijn de aansprekende elementen (sterke punten) uit de verschillende eerdere modellen gecombineerd tot een nieuw model. In dit model staat de kwaliteit van de openbare ruimte voorop. Door de beslotenheid van de ont stane ruimte ontstaat er een plein dat als zodanig te benutten is voor diverse functies en activiteiten. Dit werkt sfeerverhogend in de binnenstad en geeft een kwa litatief hoogwaardige openbare ruimte ter plekke. Dit model Stadsrand is met enthousiasme in de Commissie en de Raad ontvangen. Voor de verdere planuitwerking en realisering van de parkeergarage Oldehoofsterkerkhof werd het model Stads rand het kader. In de stukken is een beschrijving in trefwoorden te vinden van het model stadsrand. Deze zijn als uitgangspunten en richtingen meegegeven ten behoeve van de uitwerking. Voor alle volledigheid worden deze hieronder herhaald: het verkeerskundig uitgangspunt is een korte tunnel; de relatie met de Prinsentuin moet vorm krijgen via een doorgang tussen het Rijksarchief en de Provinciale Bibliotheek; de bebouwingswand aan de noordzijde van de Groeneweg dient gesloten te worden; de bebouwing op het plein wordt globaal als volgt begrensd: aan de oostzijde door het Heer Ivostraatje, aan de zuidzijde in het verlengde van de Grote Kerkstraat, aan de westzijde de denkbeeldige lijn tussen de oostelijke begren zing van het Stadskantoor en de westelijke rand van het Rijksarchief, aan de noordzijde Boterhoek; uitgangspunt voor bebouwing is een perceelsgewijze verkaveling, passend en refererend aan de omgeving; Gemeenteraad van Leeuwarden ■pip

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 480