Inleiding Kader Het jaarprogramma duurzaamheid 2003 bevat activiteiten en impulsen voor het jaar 2003 die bijdragen aan de doelstellingen van "De volgende zet", het duurzaamheidsplan 2001-2005 van de gemeente Leeuwarden. Dit is het eerste jaarprogramma in de nieuwe beleidsperiode sinds het aantreden van het college van burgemeester en wethouders. Het jaarprogramma sluit aan op de stadsvisie "Varen onder eigen vlag" door de thema's Tijd voor schoonheid, Kantorenstad, Cure Care en Kennisstad te verbinden aan duurzame ontwikkeling. Jaarlijks worden de resultaten van het jaarprogramma van het voorgaande jaar geëvalueerd. Tezamen met nieuwe ontwikkelingen vormt het de input voor het jaarprogramma voor het komend jaar. Dit is de reguliere werkwijze voor de looptijd van het duurzaamheidsplan (zie schema). Sommige projecten kunnen ruimere looptijden hebben en overlappen dan meerdere jaarprogramma's. In de evaluatie van het jaarprogramma 2001 wordt melding gemaakt van een verschuiving van de uitvoering van de reguliere (vaak wettelijke) taken naar meer projectmatige activiteiten. Deze verschuiving wordt gevoed door onder andere de successen van de Blauwe Diamant, succes op het gebied van energie en klimaat en het starten van grote projecten, zoals Leeuwarden-zuid. Gezien de toenemende vraag naar informatie over die successen en de informatiebehoefte in de grote projecten, komt de uitvoering van reguliere taken steeds meer onder druk te staan. Daarom wordt aan enkele thema's bewust voorrang verleend. Voor de planning van het jaarprogramma 2003 betekent dit dat enkele duurzaamheidsthema's een prominentere rol krijgen toebedeeld. Leeuwarden zet meer in op integrale projecten van thema's waar Leeuwarden goed in is, thema's waarmee wordt gescoord. Het gaat om Energie, Duurzaam Bouwen, Water en Afval. Initiatieven voor nieuwe "Wijk en Milieu"-projecten zullen deze duurzaamheidsthema's moeten versterken. Bodem en Duurzaam Ondernemen, de sterke thema's met een wettelijke verplichting, worden zo effectief mogelijk ingepland. Hierbij wordt Bodem door de nieuwe bevoegd gezag-status van de gemeente, met capaciteitsuitbreiding versterkt. In gemeentebrede projecten (bijvoorbeeld projecten uit de Stadsvisie), worden de "sterkere" thema's dan goed naar voren geschoven. De minder prominente duurzaamheidsthema's zoals duurzaam inrichten en landschap kunnen daarvan profiteren en worden in het kielzog meegetrokken. Highlight Voor het Klimaatbeleid staat in 2003 veel op stapel. Als het nieuwe Klimaatconvenant is ondertekend, is de weg vrij voor het uitvoeren van het landelijk programma op klimaat gebied (het reduceren van de C02-uitstoot). Hieraan is een nieuw financieringsstel gekoppeld. Leeuwarden zet hier energiek op in. Met vele afdelingen en sectoren zal extra aan de uitvoering van klimaatprojecten worden gewerkt. De projecten die in 2003 van start gaan hebben grote invloed op de uitstoot van C02 binnen de gemeente. In Bijlage II worden in het plan van de "Klimaat Aanpak Leeuwarden" kort de klimaatthema's aangegeven. Eind 2002 zal het definitieve beleidskader worden gepresenteerd. Leeswijzer In dit jaarprogramma worden de tien duurzaamheidsthema's apart in een hoofdstuk behandeld. Per hoofdstuk wordt aangegeven welke activiteiten zullen worden gerealiseerd om de plandoelstellingen in 2005 te halen. De activiteiten omvatten zowel reguliere (wettelijke) werkzaamheden als activiteiten specifiek voor de in het thema Jaarprogramma Duurzaamheid 2003 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 502