Risicogroep Met/zonder Restant-schuld in (hypothecaire) zekerheid euro's op 01.01.2003 In Kasgeldlimiet Blad 96 verstrekte geldleningen x 1 miljoen Woningcorporaties met garanties WSW Zonder 81,9 79 Overige toegestane instellingen (volgens de Wet Fido) Zonder 21,7 21 Totaal 103,6 100 Gezien het feit dat voor de leningen aan de woning-corporaties het Waarborgfonds Sociale Woningbouw garant staat en de overige leningen ondergebracht zijn bij ondernemingen met een goede credit rating (voor de inhoud van dit begrip wordt verwezen naar het treasurystatuutkan het risico als minimaal worden beschouwd. Voorts zijn er nog voor ruim 21,5 miljoen leningen aan en aandelen in op afstand gezette bedrijven. Dit zijn bedrijven, welke voorheen tot de gemeente behoorden dan wel voorheen gemeentelijke activiteiten uitvoeren. Informatie over de verbonden bedrijven is opgenomen in paragraaf 2.2.5. 2.2.3.f Intern liquiditeitsbeheer De betrouwbaarheid van de liquiditeitsprognoses wordt vooral bepaald door de liquiditeitsprognoses van de investeringen. Deze worden echter sterk beïnvloed door externe factoren, zoals milieu effect rapportages, bezwaarprocedures en dergelijke. Bij de huidige vrij stabiele rente-ontwikkeling zijn de financiële risico's ten gevolge van misschattingen in het investeringstempo minimaal. Een grove benadering geeft het volgende beeld van het intern liquiditeitenbeheer Bedragen per kwartaal x 1 miljoen 1ekw 2ekw 3ekw 4° kw Omvang begroting per 1 januari 2003 312,9 312,9 312,9 312,9 1 Toegestane kasgeldlimiet In procenten van de grondslag In bedrag 8,2 25,7 8,2 25,7 8,2 25,7 8,2 25,7 2 Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden 1 jaar Overige vlottende schuld 24,7 0,0 24,7 0,0 21,2 0,0 20,0 0,0 3 Vlottende middelen p.m p.m p.m p.m Toets kasgeldlimiet 4 Totaal netto vlottende schuld (2 - 3) Toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (+)/Overschrijding (-):(1 -4) 24,7 25,7 +1,0 24,7 25,7 +1,0 21,2 25,7 +4,5 20,0 25,7 +5,7 2.2.3.g Gemeentefinanciering Bij de financiering van de gemeentelijke activiteiten en investeringen wordt uitgegaan van integrale financiering. Dat wil zeggen dat steeds gekeken wordt naar de totale financieringsbehoefte van de gemeente. Bij de Blad 97 huidige verwachtingen over de rente-ontwikkeling wordt eerst maximaal met kortgeld gefinancierd. Pas wanneer de kasgeldlimiet (de limiet die aangeeft wat maximaal kort gefinancierd mag worden) wordt genaderd wordt overgegaan tot het aantrekken van middelen op lange termijn. De termijn wordt daarbij bepaald door de aard van de te financieren investeringen, de resterende looptijd van de bestaande leningen en de te betalen rentepercentages bij de verschillende looptijden van de leningen. Bij het aantrekken van leningen wordt altijd bij tenminste drie banken offerte gevraagd. Voor het jaar 2003 wordt verwacht dat maximaal 5 miljoen moet worden aangetrokken voor investeringen en consolidatie van vlottende schuld. Gelet op de onzekerheidsmarges in de liquiditeitsramingen en een mogelijke verschuiving van het aantrekken van nieuwe leningen tussen de jaren 2002, 2003 en 2004 stellen wij u voor het College te machtigen voor een bedrag van 50 miljoen aan vaste geldleningen in 2003 aan te trekken. Op deze wijze wordt ruimte geschapen om een optimaal tijdstip te kiezen voor het aantrekken van lange termijn financiering zonder dat opnieuw een voorstel aan de Raad moet worden voorgelegd. Mutaties leningenportefeuille x 1 miljoen Bedrag Gemiddelde Invloed op Omschrijving In euro's Rente gemiddelde rente Stand op 1 januari 2003 167,2 5,99% Nieuwe leningen 5,0 5,50% -0,01% Reguliere aflossingen -19,7 8,61% -0,34% Vervroegde aflossingen 0,0 0,00% 0,00% Renteaanpassing (oud percentage) -4,9 6,60% -0,04% Renteaanpassing (nieuw percentage) +4,9 5,50% 0,00% Stand per 31 december 2003 152,5 5,60% -0,39% 2.2.3.h Kasbeheer Al het betalingsverkeer heeft de gemeente gecentraliseerd bij drie banken. De BNG, de Postbank en de FrieslandbankHoofdbankier is de BNG, de beide andere bankrelaties worden vooral aangehouden als service naar de klanten en vanuit regionaal economische motieven. Saldi op deze rekeningen worden afgeroomd ten gunste van de BNG rekening. Over de condities van deze bankier wordt jaarlijks onderhandeld, daarbij worden ook de condities van andere banken meegewogen. Wij vragen van de Raad ons College te machtigen een kortkrediet arrangement aan te gaan met de BNG en/of één van de instellingen of banken die aan het eind van deze paragraaf genoemd wordt voor het tijdelijk uitzetten van gelden. De omvang van kortkrediet arrangement wordt voorgesteld op twee maal de kasgeldlimiet, d.w.z. (2 x 25,7 miljoen)= 51,4 miljoen. Aan de diensten is opdracht verstrekt een actief debiteurenbeheer te voeren, gericht op het snel incasseren van vorderingen en een correct betalingsgedrag, dat wil zeggen betalen op de uiterste vervaldag tenzij door betalingskortingen snel betalen voordeliger is. Een en ander is verankerd in het treasurystatuut (par. 2.4.1).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 50