Blad 8 3.3 Artikel 19 WRO-procedures De verleende vrijstellingen ingevolge artikel 19 WRO- procedures moeten worden geïnventariseerd, en dienen in het bestemmingsplan te worden geïmplementeerd. 3.4 Monumenten/ Beschermd Stadsgezicht De Hollanderwijk zal worden aangewezen als 'beschermd stadsgezicht'Daarnaast zijn er verschillende panden aan de Schrans en de Verlengde Schrans die een monumentale status hebben. Eén en ander staat nader aangegeven in het Monumenten Inventarisatie Project rapport. In overleg met het team Monumentenzorg dient één en ander te worden geïnventariseerd en ingepast. 35 Milieuaspecten In de toelichting zal de milieukwaliteit van het gebied beschreven moeten worden, hierbij is niet alleen de huidige milieukwaliteit van belang, maar ook de gewenste. De milieuaspecten, die voor het bestemmingsplan van belang zijn, betreffen: Milieuaspecten ten gevolge van bedrijven die in of om het gebied liggen. Aan de hand van de VNG-richtlijn Bedrijven en Milieuzonering moet de milieuhinder van de aanwezige bedrijven beschreven worden. Knelpunten moeten geïnventariseerd worden. Met name het geluid dat door het spoorwegemplacement wordt veroorzaakt heeft invloed op een deel van noordelijk plangebied. Geluid: -wegverkeerslawaai ten gevolge van Julianalaan, Oostergoweg, Schrans en Verlengde Schrans. -spoorweglawaai spoorlijnen Externe veiligheid ten gevolge van transport van gevaarlijke stoffen over de Julianalaan. Aan de hand van bekende gegevens dient toetsing plaats te vinden op grond van de 'Handreiking Externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen, VNG 1998'. Luchtverontreiniging dient in het plan aandacht te krijgen. Aan de hand van bekende gegevens dient toetsing aan het Besluit Luchtkwaliteit plaats te vinden. Watertoets. Bodemkwaliteit. Aan de hand van een inventarisatie van bekende gegevens over de bodemkwaliteit dienen (toekomstige) functies beoordeeld te worden. 3.6 Aandachtspunten in het plangebied. 1. De Hollanderwijk; (binnenkort 'beschermd stadsgezicht') 2. Project Ferdinand Bolschool (oprichting appartementengebouw) (ZPP); 3. Jeu de Boulesbaan in het Julianapark; Blad 9 4. Scholen/kerk e.a nabij Julianalaan, conserverend inbestemmen; 5. Reeds gerealiseerde projecten, waar een art. 19 WRO procedure voor gevoerd is, waaronder: de nieuwbouwprojecten Cornelis Trooststraat en de Wij nhornsterstraat 6. Winkelcentra in wijk, dienen ruime bestemming te krijgen, tbv een mix aan voorzieningen winkels/eethoreca/fysiotherapie/etc) 7. Rijwielcentra Terpstra inbestemmen; 8. Schranszone, distributie planologisch beleid, aangeven grens winkel-/woongebied, bijv. de Carel van Manderstraat c.q. Schrans Verlengde Schrans. Detailhandel op verdieping in relatie met notities als 'Wonen boven Winkels'; 9. Project functiewijziging kerkgebouw Schrans (ZPP); 10. Advocatenkantoor in park; 11. Stedelijke Vernieuwing; 12. Verkeersregelingen; 13. Stadsvisie, aandachtspunt: fietspaden vanuit Leeuwarden-Zuid door Huizum-West; 14. Beeldkwaliteitsplan Spoorzone Zuid-Leeuwarden; 15. Bouwplan wijzigen 2 winkels in woningen (Dirk Boutstraat), art 19, lid 1 WRO -procedure. NB. Hierbij wordt opgemerkt dat er wellicht meer punten kunnen zijn die nadere aandacht verdienen. Dit zal bij de inventarisatie van de verschillende aanwezige functies in de wijk naar voren kunnen komen. Deze punten dienen dan dezelfde behandeling te krijgen als hiervoor is aangegeven. 4. Organisatie en planning 4.1 Overleg artikel 10 Bro en inspraak In de voorfase van het ontwerp van het oestemmingsplan dient te worden besloten welke partijen bij het overleg betrokken worden. In overleg met de wijkcoördinator worden de wijkpanels in het voortraject betrokken bij het opstellen van het bestemmingsplan De inspraak wordt geregeld volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de gemeentelijke inspraakverordening. 42 Vaststelling samenstelling planteam Het planteam zal worden samengesteld overeenkomstig het Plan van Aanpak. Actualisering bestemmingsplannen gemeente Leeuwarden (maart 2000) (zie: blz. 16). Uitgangspunt voor de (projeet-organisatie is, dat zoveel mogelijk van de werkzaamheden in het kader van de herziening van de bestemmingsplannen, zal worden

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 542