Gemeente leeuwarden Oldehoofsterkerkhof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 233 88 33 Wijzigen van de concernbegroting voor het dienstjaar 2002 Bijlage nr. 207 Aan de gemeenteraad. Onderstaand doen wij u toekomen de voorstellen tot wijzi ging van de concernbegroting voor het dienstjaar 2002. De begrotingswijzigingen hebben betrekking op de dienst Bestuur en Concernstaf Welzijn, Stadsontwikkeling en Alge mene Zaken Bestuur en Concernstaf 1Aanvullende budgetoverboekingen mei- en september circu laire gemeentefonds (Algemene uitkering) Middels de mei- en september circulaire zijn via de algeme ne uitkering uit het gemeentefonds extra gelden ter be schikking gesteld; zogenaamde taakmutaties In november 2002 is middels een begrotingswijziging ten onrechte op product 921.01 Algemene uitkeringen 363.000 geraamd. Dit dient echter te worden gecorrigeerd op product 922.03 Nieuw beleid- en ombuigingen. Door middel van deze begrotingswijziging wordt dit gecorri geerd zodat de budgetten op het juiste product worden ver antwoord Dienst Welzijn 1. Aanvullend krediet uitbreidingen c.q. aanpassingen ten behoeve van het Chrgymnasium Beyers Naudé Wij stellen u voor ten behoeve van de uitbreiding c.q. aan passingen van het Chr. Gymnasium "Beyers Naudé" een krediet beschikbaar te stellen van 158.825. De uit dit krediet voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 12.710, gespecificeerd als volgt: - afschrijving 2,5% van 158.825 3.975 - rente 5,5% van 158.825 8.735 12.710 De kapitaallasten kunnen worden gedekt ten laste van de stelpost Onderwijshuisvestingsvoorzieningen" Sjoch dizze stêd; sjoch wat der rünom bart It aide spegelet him yn wat de takomst hat Piter Terpstra

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 551