Meerjarenperspectief 2002 2003 2004 2005 2006 Ontwikkeling algemene reserve 2002 2003 2004 2005 2006 Blad 118 2.3.2 Toelichting overzicht van baten en lasten In tegenstelling tot voorgaande begrotingen zijn in het overzicht van lasten en baten de bedragen exclusief onttrekkingen uit en stortingen in de reserves vermeld. Dit op basis van de concept comptabiliteitsvoorschriften Wij merken daarbij op dat in de concept voorschriften de begrippen reserves en voorzieningen deels een andere inhoud hebben gekregen. Daarmee is in voorgaand overzicht nog geen rekening gehouden. Omdat de BTW met ingang van 2003 deels compensabel is en dus niet meer als last op de begroting drukt zijn de bedragen voor 2003 opgenomen exclusief de compensabele BTW. Om een betere vergelijking mogelijk te maken zijn ook de vergelijkende cijfers van de begroting 2002 geschoond voor de compensabele BTW. De ter vergelijking opgenomen cijfers van de jaarrekening 2001 zijn nog opgenomen inclusief de mutaties in de reserves en inclusief de met ingang van 2003 compensabele BTW. De ontwikkeling van de financiële positie is weergegeven in paragraaf 3.2.1. Daarin is ook vermeld met welke loon- en prijsontwikkeling is rekening gehouden. Blad 119 3.2 Uiteenzetting financiële positie 3.2.1 Ontwikkeling financiële positie In dit onderdeel van de begroting wordt de ontwikkeling van de financiële positie geschetst. De in de tabellen opgenomen bedragen zijn vermeld in x 1000. 3.2.1.a Startpositie Na vaststelling van de begroting 2002 kan de financiële positie als volgt worden weergegeven: Startpositie 31 31 -1.243 -1.179 89 1 Mutaties volqens de meerjarenraming 2002-2005 -1.274 64 1.268 0 Eindstand 31/12 31 -1.243 -1.179 89 89 Startpositie 12.804 10.861 7.537 8.421 10.609 1 Hogere stortingen 1.459 Gecorrigeerde stand per 1 januari 14.263 10.861 7.537 8.421 10.609 ~2~ Rentetoevoeqing 784 597 414 463 583 3 Rentesuppletie overiqe reserves/voorzieningen 1.361 1.361 1.361 1.361 1.361 4 Onderuitputting kapitaallasten 681 681 681 681 681 5 Vermoqenswinsten 136 136 136 136 136 6 Diverse mutaties volqens begroting 2002 -6.395 -4.856 -529 -542 -470 Structureel beqrotinqsresultaat 31 -1.243 -1.179 89 89 Eindstand 31/12 10.861 7.537 8.421 10.609 12.989 3.2.l.b Ontwikkelingen sinds begroting 2002 Sinds het opstellen van de begroting 2002 hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die dit beeld hebben gewijzigd, te weten: -Mutaties in de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds -Uitzettingen en inkrimpingen Algemene uitkering De belangrijkste vrij besteedbare inkomensbron van de gemeente is de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. De meicirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft de actuele ontwikkelingen van het Gemeentefonds en de daarbij behorende verdeelmaatstaven aan. Tengevolge van de in mei 2002 gehouden verkiezingen bevat de meicirculaire van dit jaar hoofdzakelijk de extrapolatie van het bestaande beleid. Nieuw rijksbeleid en ombuigingen moeten nog in de rijksbegroting worden opgenomen en ontbreken dus ook in de meicirculaire van het gemeentefonds. Daarmee is de waarde van deze meicirculaire voor de prognose van de financiële ruimte voor de komende jaren beperkt. Uitkeringsfactor/accres/inflatie De uitkering uit het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de Netto Rijksuitgaven. Mutaties in de rijksuitgaven leiden via de uitkeringsfactor veelal tot bijstelling van het zogenaamde accres. Dit

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 61