uaofiiuj i x Begroting 2003 lasten Personeelslasten Kapitaallasten Inkomensoverdrachten BToevoegingen aan reserves/voorzieningen Kosten uitbesteed werk P Overige lasten Inkomensvoorzieningen Werkgelegenheid Openbaar vervoer Overig 3 Onderwijs Maatschappelijke opvang en zorg ISV 30% Doeluitkeringen Algemene uitkering Belastingopbrengsten Reserves en voorzieningen BOverige baten Begroting 2003 baten 10% Doeluitkeringen 2003

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 74