PERSPECTIEFNOTA 2003 - 2006 OMBUIGINGSVOORSTEL Programma: Wonen Dienst: Stadsontwikkeling en -beheer 0-05-01 ■m Beleidsproduct: Woningmarktbeleid Productcode: 822.02 Naam van het voorstel: Woningmarktmonitor Korte omschrijving voorstel: Stopzetten van een brede woningmarktmonitor wordt afgeschaft omdat niet is voldaan aan de verwachtingen. Zichtbaar in Effecten c.q. gevolgen: 2002 2003 2004 2005 2006 X Budgetverlaging per jaar (x 1.000,-)* Maatregelen: 2002 2003 2004 2005 2006 Bedragen (exclusief BTW) €23 "Uitgenomen" BTW 6 19% Bedragen (inclusief "uitgenomen" BTW) 23 De BTW is: Verrekenbaar Compensabel Niet verrekenbaar of compensabel 8 PERSPECTIEFNOTA 2003 - 2006 OMBUIGINGSVOORSTEL 0-05-01 Programma: Wonen Dienst: Stadsontwikkeling en -beheer Naam van het voorstel: Woningmarktmonitor Onderbouwing: De woningmarktmonitor is een paar jaar geleden bij Perspectief toegekend als nieuw beleid. De monitor was enerzijds bedoeld om (in)zicht te vergroten op de lokale woningmarkt (bv doorstroming), anderzijds om daarmee de juiste adviezen (aantallen, woonmilieu, woningtype, prijssegment etc) te geven in relatie tot de woningbouwprogrammering. De monitor was ook bedoeld om de woningproductie te ondersteunen en zo mogelijk te versnellen. De informatie uit de monitor werd zo nuttig geacht, dat er van uit werd gegaan dat de marktpartijen (makelaars/ontwikkelaars) een deel van de kosten voor hun rekening zouden willen en kunnen nemen. De woningmarktmonitor zoals die oorspronkelijk qua opzet was bedacht is op dit moment niet operationeel. De ontwikkeling van de monitor heeft te maken gehad met diverse problemen zoals complexiteit van de materie en knelpunten bij het koppelen van gemeentelijke informatiebestanden (bv GBA). Besloten is om de oorspronkelijke ambitie neerwaarts bij te stellen. In het verlengde daarvan is inmiddels een aantal onderzoeken afgerond zoals verhuisbewegingen en de situatie van de sociale huurmarkt (vraag en aanbod). Ook is informatie verzameld van het aandeel niet-Leeuwarders binnen de bewoners van de nieuwbouwwoningen. Daarnaast is inzicht verkregen in de vestigingsmotieven van de kopers van nieuwe woningen. Consequenties van het stopzetten van een brede woningmarktmonitor is wel dat er minder gedetailleerde informatie beschikbaar komt waardoor vragen vanuit de politiek (wethouder/raad) dan wel vanuit marktpartijen minder snel en adequaat beantwoord kunnen worden. In de komende tijd zal onderzocht worden in hoeverre gebruik gemaakt kan worden van gegevens die op andere manieren in de staande organisatie (Statistiek en onderzoek, Bouwen en Wonen en AZ-GBA) voorradig zijn. Op dit moment worden reeds gegevens vanuit Bouwtoezicht (bouwvergunningen, gereed-meldingen etc) geraadpleegd. Voorstel is dan ook om door te gaan met een vereenvoudigde vorm van informatievoorziening waarbij ook een relatie wordt gelegd met GSB/ISV. Collegevoorstel Overnemen

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 86