Gemeente leeuwarden Oldehoofsterkerkhof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 233 88 33 AGENDA Aan: De leden van de gemeenteraad Van: Burgemeester G.D. Dales OnderwerpAgenda raadsvergadering Datum: 18 en 25 juni 20 07 Tijd: 19.30 Plaats: raadszaal NrOnderwerp I. Opening, vaststelling agenda en mededelingen II. Vragenhalfuurtje voor burgers III. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 21 en 2 3 mei 20 07 (wordt nagezonden) IV. Ingekomen stukken V. Hamerstukken en bespreekpunten 18 juni 20 07 Hamers tukken 1Vaststelling ontwikkelingsvisie Potmarge memo wethouder (eventuele reactie raad) Portefeuillehouder: Wethouder Waanders 2. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruim telijke Ordening voor het gebied De Zuidlanden. PortefeuillehouderWethouder Waanders 3. SIOF aanvraag Stedelijke Economie 2007 Portefeuillehouder: Wethouder Waanders 4. Rapportage voortgang grondexploitaties 2007 (11 juni nog in commissie) PortefeuillehouderWethouder Waanders 5. Verlenging delegatiebevoegdheid vrijstelling ex art. 19 a WRO conform raadsbesluit 19 december 2005 PortefeuillehouderWethouder Waanders 6. Verzoek om nadeelcompensatie van Stadsherberg Bellevue, Oldehoofsterkerkhof 4 8 te Leeuwarden. (11 juni nog in commissie, stukken worden nagezonden) PortefeuillehouderWethouder Krol Sjoch dizze stêd; sjoch wat der rünom bart - It aide spegelet him yn wat de talcomst hat - Piter Terpstra 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2007 | | pagina 1