Nr. 79/22 De raad der gemeente Leeuwarderadeel gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 januari 1979; □verwegende dat het bedrag voor administratiekosten voor 1979 door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen wordt vastgesteld op f 33,-- gelet op het bepaalde in artikel 101 lid 8 van de Lager Onderwijswet 1920; b e s 1 u i t het bedrag voor administratiekosten voor het openbaar lager onderwijs voor 1979 vast te stellen op 33,-- per leerling. anua Aldus vastgesteld in de openbare ring van 25 ,-janïïaï?i 1979. (H. Boschma) □p J3n. id/9 1 exemplaar ter kennisname gezonden aan: Bestuur Vereniging Christelijk Schoolonderwijs te Stiens Bestuur Vreeniging Christelijk Schoolonderwijs te Britsum Inspecteur van het kleuter en lager onderwijs in de inspectie Leeuwarden Hoofdinspecteur van het kleuter en Jager onderwijs, Qude Ebbingestraat 6c, Groningen

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 139