Nr. 79/5 De raad der gemeente Leeuwarderadeel overwegende dat aan het daarvoor in aanmerking komende burgerlijk rijks- personeel een uitkering ineens is toegekend; dat uit de circulaire met bijlage van de Minister van Binnenlandse Zaken van 8 december 1978 D.G.0.P./O.P.Z./F.A./C./L.P.L. nr. AB 78/U 2244 gericht aan burgemeester en wethouders blijkt dat voor het daarvoor in aanmerking komende personeel in dienst van de gemeenten soortgelijke maatregelen kunnen worden getroffenj gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 januari 1979; b e s 1 u i t aan het daarvoor in aanmerking komende gemeentepersoneel een uitkering ineens toe te kennen, op de voet van en met inachtneming van de richtlijnen neergelegd in de aan de gemeentebesturen gerichte circulaire met bijlage van de Minister van Binnenlandse Zaken van 8 december 1978 D.G.O.P./ 0.P.Z./F.A./C./L.P.L. nr. AB 78/U 2244 uari ^979 [H. Boschma) Kooi Aldus besloten door de Raad der gemeente Leeuwarderadeel in zijn vergadering van ■25—^aouari ^979. Op )3fl 1979 in viervoud gezonden aan Gedeputeerde Staten

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 49