nr. 79/1 De raad der gemeente Leeuwarderadeel overwegende, dat door het bedanken van de heer W. Visser, Wythusterwei 27, Stiens een vakature in de raad is ontstaan; dat door de voorzitter van het centraal stembureau alszodanig benoemd is verklaard de heer J. Teitsma, Swanneblomstrjitte 6, Stiens dat na onderzaek van de geloofsbrieven blijkt dat tegen toelating van de heer Teitsma, voornoemd, geen bezwaren bestaah; gelet op artikel U 12 en volgende van de Kieswet b e s 1 u i t tôt lid van de raad toe te laten de heer J. Teitsma, Swanneblom- strjitte 6, Stiens. Aldus beslote;n door de gemeenteraad, voornoemd, e vergadering van ZS^januari 1979 de voorzitter. in. Boschma) .d.Kooi)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 7