- 2 - spreiding van de bevolking en voor wat betreft de voorzieningenstruktuur p versterking van de "top" (Leeuwarden en Kleinere steden en de'basis" [zelfstandige en afhankelijKe dorpen). Met de in het advies van de Regioraad neergelegde visie, dat deze keus niet voor iedere Regio reëel lijkt, kunnen wij instemmen. Ook naar onze mening dient het beleid in dezen te worden gebaseerd op de Uitgangspunten dat elke gemeente de bevolkingsgroei door natuurlijke aanwas zelf kan opvangen, evenals de vervangende nieuwbouw. □ok de opvang van de dalende gemiddelde woningbezetting kan door de gemeen- ten in het woningbouwprogramma worden opgenomen. De opvang en verdeling van eventuele vestigingsoverschotten kunnen in regionaal verband worden gedacht. In dit verband merken wij nog op, dat de bevolkingsrichtgetallen (blz. a 30 van de toelichting) voor wat onze gemeente betreft zijn achterhaald. Uitgegaan wordt van een aantal inwoners op 1 januari 1900 van 0200, terwijl de gemeente per 1 januari 1979 reeds 0495 inwoners telt. Het aantal per 1 januari 1900 kan gevoegelijk worden gesteld op0BOO, wat weer van invloed is op de bevolkingsrichtgetallen voor 1905, zowel bij een evenredige verdeling als bij de verschillende alternatieven Naar ons oordeel wordt de belangrijke positie van de landbouw in de Nota onvoldoende onderkend. Ook wij achten het niet juist een oordeel uit te spreken over de vraag of grote, kapitaalkrachtige bedrijven zullen moeten worden bevorderd, dan wel kleine en middelgrote bedrijven. Uit de praktijk in onze gemeente blijkt overigens, dat een groot bedrijf ze.ker werkgelegenheid kan scheppen. Verder maken wij u er op attent dat op 10 januari j.l. nog een aan de raad gerichte reactie is ontvangen van de Gewestelijke Raad voor Friesland van het Landbouwschap, mede ingezonden namens het Instituut voor de Landbouw- cooperatie en de Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling. Deze reactie, neergelegd in een 22 pagina's met bijlagen omvattende nota, getiteld "een echt alternatief" (met als ondertitelingde reactie van de Friese landbouw op de nota Alternatieven) ligt voor u bij de raadsstukken ter inzage. Voor wat het onderdeel verkeer tenslotte betreft, kunnen wij het gestelde omtrent de aanleg van een noordtangent bij Leeuwarden, in samenhang met de verbetering van de weg Leeuwarden-Stiens, volledig onderschrijven Wij geven u in overweging het advies van de Regioraad omtrent de Nota Alternatieven te onderschrijven en daarvan gedeputeerde staten kennis te geven evenals van dit voorstel. te Tenslotte kunnen wij niet nalaten dit voorstel besluiten met de profetische woorden "It komt dôch oars". Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester. JP.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 87