Agendapunt 14 Voorstel 79/ 13 Qnderwerp Stiens, 15 januari 1979. Overdracht oud schoolgebouw te Hijum aan de Stichting Dorpshuis Hijum-Finkum. Aan de gemeenteraad Bij uw besluit van 24 februari 1977 werd door u een bijdrage fonds perdu ad 75% van de stichtingskosten met een maximum van 225.000,-- toegezegd aan de Stichting Dorpshuis Hijum-Finkum voor verbouw en uitbrei- ding van de bestaande openbare school voor basisonderwijs te Hijum tôt dorpshuis. Inmiddels is de nieuwe openbare school voor basisonderwijs voltooid zodat de bestaande school is ontruimd. Zoals in een eerder stadium reeds is besproken zou de bestaande school door verbouw worden gewijzigd tôt dorpshuis en tôt dat doel worden overgedra- gen aan gemelde stichting. De boekwaarde van deze school is nihil, zodat wij u voorstellen de school voor de symbolische som van 1," over te dragen. Aangezien de woning, bewoond door het hoofd van de school, aan de school is aangebouwdkomt het ons gewenst voor dat er tussen het toekomstige dorpshuis en de onderhavige schoolwoning een geluidwerende, isolerende wand wordt aangebracht, teneinde de bewoners van de schoolwoning te vrijwaren voor geluidsoverlast Deze wand komt voor rekening van de stichting en dient te worden aange bracht ten genoege van ons collège. Daar de situering van de aanbouw aan het dorpshuis nog niet bekend is dienen wij ons in een later stadium nog te beraden omtrent de verkaveling van de tuin aan de zuid-zijde van de school. Wij hadden ons de erfscheiding gedacht op één meter afstand van d e nieuw- bouw van het dorpshuis. Wij stellen u voor de oude school aan de Stichting Dorpshuis Hijum-Finkum over te dragen voor de symbolische som van 1,--. Burgemeester en de secretaris. wethouders van Leeuwarderadeel de burgemeester, JP.v.dKooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 91