Agendapunt: 5 Voorstel 79/25 □nderwerpStiens, 7 februari 1979. wijziging model ambtenaren règlement. Aan de gemeenteraad. Bij schrijven van 6 september 1978 vraagt het Centraal Bureau inzake gemeen- schappelijke behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden de aan- dacht voor een wijziging van artikel D 12, lid 1, sub c van het model algemeen ambtenaren-règlement. Genoemd artikel luidt "Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten wordt aan de amb- tenaar door het hoofd van dienst en aan het hoofd van dienst door burgemeester en wethouders verlof met behoud van zijn bezoldiging verleend: c. voor het bijwonen van vergaderingen of zittingen van of het verrichten van werkzaamheden voor publiekrechtelijke collèges waarin de ambtenaar is benoemd of verkozen en voor zoveel zulks niet in de vrije tijd kan geschieden; Het Centraal Orgaan schrijft dat deze bepaling indertijd is opgenomen om een regeling te treffen voor funkties die als nevenfunktie kunnen worden vervuld. Tôt op heden zo schrijft het Centraal Orgaan verder bestaat naar haar mening weinig behoefte op dit moment aan een non-activiteitsregeling voor openbare funkties met een volledige dagtaak. De reden hiervoor is dat een zodanige regeling voor de kleinere organisaties een t zware belasting is. Wel stellen zij genoemd artikel ter discussie omdat de laatste jaren de verplich- ting om binnen de grenzen van de gemeente te wonen iets soepeler wordt gehanteerd in een groot aantal gemeenten. Hoewel hier tôt nu toe de regeling wel wordt gehandhaafd dat men binnen de grenzen van de gemeente dient te wonen, lijkt het ons collège weinig bezwaar te ontmoeten toch de regeling aan te passen zoals voorgesteld door het Centraal Orgaan. De voorgestelde regeling komt dan te luiden alsvolgt: 1. "Voor zover niet de belangen van de dienst zich daartegen verzetten wordt aan de ambtenaar door burgemeester en wethouders verlof verleend tôt het vervullen van werkzaamheden, voortvloeiende uit een funktie in een publiekrechtelijk collège, waarin de ambtenaar is benoemd of verkozen, een en ander voor zoveel zulks niet in vrije tijd kan gebeuren en het verlof minder dan de normale werktijd bedraagt". 2. "Indien de ambtenaar uit hoofde van zijn benoeming of verkiezing, als bedoeld in lid 1, aanspraak heeft op een vaste vergoeding, niet zijnde een onkosten- vergoeding wordt op zijn bezoldiging over de tijd dat hij het op grond van het eerste lid verleende verlof geniet een inhouding toegepast. Deze inhouding gaat hetgeen hij geacht kan worden te ontvangen als vergoeding voor de met het verlof overeenkomende tijd niet te boven". 3. "Burgemeester en wethouders kunnen ter uitvoering van de vorige leden nadere regel stellen". Zoals u op zal vallen is nu ook een mogelijkheid opgenomen om een inhouding te plegen op de bezoldiging die voorheen niet mogelijk was.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 27