- 3 - Qpmerkingen en voorstellen over bovenstaande beplantingselementen Het over de aankleding en accentuering van de kwelderwal in het rapport genoemde heeft in het algemeen onze instemming (blz. 13/14 en 34). Dit houdt echter niet in dat aile aangegeven beplantingselementen ons even zinvol voorkomen. Naar aanleiding van het voor-ontwerp zijn door ons collège hierover diverse suggesties gedaan. Dit in overleg met de commissie O.W. en V. Een deel van onze kritische opmerkingen is door de voorbereidingscommissie (Staatsbosbeheer) gehonoreerd. Een ander deel echter niet. Uit de totaaltelling (zie boven) blijkt dat: a. de op blz. 35 van het art. 34 rapport genoemde 11 ha., ten laste van onze gemeente komende, nogal wordt overschreden Waarschijnlijk is in dit rapport geen rekening gehouden met de boombeplan- tingen aan de randen van diverse dorpen. De aanleg en onderhoudskosten hiervan zullen voor de gemeente echter vrij hoog zijn. Wij denken hierbij aan de aan te brengen wandelpaden en de aan weerszijden gegraven sloten. Ook de bomen en "het groen" op deze stroken vragen het nodige onderhoud. De berekende oppervlakte van 126250 m2 dient overigens nog verhoogd te worden met het verschil tussen de bij punt A 2b genoemde oppervlakte van 5000 - 1250 3750 m2. De totale oppervlakte wordt hierdoor 130000 m2 13 ha. b. de door ons aan uw collège in augustus1978 voorgestelde max. oppervlakte van 10 ha. ver wordt overschreden. Bezien wij nu in volgorde de aangegeven beplantingselementen dan stellen wij u voor: 1. het onder A 1b genoemde gedeelte van 15000 m2 bij Dekemastate te schrappen. Het komt ons met de meerderheid van de commissie O.W. en V. voor dat de groene "oase" in het open landschap rond Jelsum ook dan voldoende "boddy" krijgt. 2. Het onder punt A 2a bij Cornjum genoemde, te handhaven met als begrenzing de spoorlijn aan de oostzijde, de Skeltedyk aan de zuidzijde en de eigen weg naar boerderij Tjeerdsma aan de westzijde. 3. het onder A 2b aangegeven bebouwingsvlak te vervangen door een strook beplan- ting van Joussenwei naar boerderij Woudstra (v.h. Kuiken). De verkleining betreft hier de reeds genoemde 3750 m2. Deze wijziging voorkomt tevens dat een eventuele uitbreiding van Cornjum in noordelijke richting wordt geblokkeerd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 51