-3- 1 lid van de stichting sociaal-kultureel werk 1 lid van de vrouwenraad 1 lid van de bejaardenorganisaties 1 (of 2} lid (leden) van (een overkoepelend orgaan van) kerken 1 lid vanuit de sektor rekreatie 1 lid vanuit de sektor samenlevingsopbouw 1 of 2 leden op persoonlijke titel Samenstelling van de sektiesj A.: maatschappelijk werk, Groene Kruis, Gezinszorg, Bejaardenhulp.Politie event. jongerenadviesbureau [de onder 4 genoemde commissie zou mis- schien als zodanig kunnen functioneren) B.onderwij s, 't nut, vrouwenraad, v.o.s.-werkgroep, stichting sociaal- cultureel werk, vakbonden, bejaarden. G.: vrouwenraad, stichting sociaal en kultureel werk, bejaarden. D.het terrein van de huidige kulturele raad. E.dorpsbelangen, verkeersgroepen, buurtverenigingen en andere groepen, die met woon- en leefomgeving bezig zijn. Secretaris: ambtenaar welzijnszaken Bovenstaande struktuur kan niet van de een op de andere dag worden verwezenlijkt. Met de Kulturele Raad, die hierover heeft geadviseerd, zijn wij van mening, dat voorlopig volstaan kan worden met het in het leven roepen van de "grote" Kommissie Welzijnszaken, welke in eerste instantie tôt taak zal krijgen het maken van een op deze gemeente gerichte structuur en procédure voor het toekomstig welzijnsplan en het aandragen van een grondidee voor het opstellen van de diverse verordeningen (subsidie- verordening-procedureverordertu -,g Tôt het tijdstip, waarop bovenbedoelde commissie wordt ingesteld kan met de voorbereiding van de vorenstaande werkzaamheden worden begonnen door de huidige culturele commissie, of een daaruit aan te wijzen werkgroep. 6a. Sportkommissie Commissie sportakkomodaties) taak: advisering over sportaangelegenheden en gedeeltelijk beheer daarvan. samenstelling: twee raadsleden en aantal niet-raadsleden, voorgedragen door de sportverenigingen voorzitter: lid van het collège van b. en w. secretaris: ambtenaar ter secretarie. 6b. Zwembadkommissie taak: behartiging belangen van de zwemsport, w.o. het beheer en de exploitatie van de zwemakkomodaties samenstelling: een lid van het collège van b. en w., een raadslid en voorzi??eraaworàt^geRolen uit de leden van de commissie (m.u.v. het lid van het collège van b. en w. secretaris: een door b. en w. aan te wijzen ambt.ter secretarie. Deze sportkommissies voorlopig natte sport. houden in de droge en de □e Commissie Skilhiem en de Beroepscommissies enz. kunnen in ongewijzigëe vorm blijven voortbestaan

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 93