-4- Wat de bemanning van de commissies betreft is, zoals hiervoor reeds ver- meld, bij ons de vraag gerezen of b.v. in een commissie, bestaande uit vler raadsleden,de frakties ongeacht de grootte, met een gelijk aantal leden vertegenwoordigd moet zijn. De invloed van de kleinste frakties kan dan onevenredig groot zijn. Van de and-!re kant is het bij het beperkt houden van het aantal leden onmogelijk de evenredigheid na te streven, zonder de kleine frakties buiten spel te zetten. Wij zijn van mening, dat het buiten spel zetten van de kleine frakties voorkomen moet worden, dit temeer omdat deze ook reeds minder informatie ontvangen, omdat zij geen wethouder leveren. Bovendien wordt, vooral bij commissies met een adviserende taak, de mogelijk onevenredig grote invloed van de kleine frakties grotendeels genivelleerdwanneer in het collège van burgomeester en wethouders met daarin vertegenwoordigd, de grote frakties, over de uitgebrachte adviezen een beslissing moet worden genomen. Een lid van het collège kan aonodig een minderheidsvoor- stel indienen. Dit afwegende zijn wij van mening, dat ondanks de bezwaren die daaraan kleven, in b.v. de kommissies bestuurlijke zaken, ruimtelijke ordening en openbare werken, aile frakties met een gelijk aantal leden vertegen woordigd behoren te zijn. Wij stellen deze aangelegenheid graag in uw raad ter discussie en zullen aan de hand van de door u genomen beslissingen c.q. op- en aanmerkingen en/of suggesties de nodige voorstellen bij u indienen. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester, J.P.v.d.Kooi. H.Boschma.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 95