Agendapunt 20 Voorstel 79/19 Aan de gemeenteraad Als tijdelijke verkeersvoorzieningen in verband met de opening zijn in opdracht van het bestuur van het verzorgingstehuis "Skilhiem" door de dienst van gemeentewerken een aantal verkeersborden geplaatst. Inmiddels heeft de plaatselijke politie met de dienst van gemeentewerken een onderzoek ingesteld naar de doelmatigheid hiervan. Gebleken is, dat de tijdelijke voorzieningen niet erg logisch zijn, vandaar dat uw raad een hiervan afwijkend voorstel wordt gedaan. Gingen de tijdelijke voorzieningen uit van éénrichtingsverkeer Cverplichte rijrichting)vci!,ar de Juckemaleane, thans wordt gekozen voor éénrichtings verkeer vanaf de Nije Poarte. In het rapport van de rijkspolitie-in de raadsportefeuille ligt dit voor u ter inzage - wordt dit ook veel logischer genoemd, omdat het meeste. verkeer naar het verzorgingstehuis immers uit het dorp komt Bij het genoemde rapport zijn 2 schetsen gevoegd, genummerd 1 en 2. □p schets nummer 1 is de oude situatie weergegeven, terwijl schets nr. 2 u een beeld geeft van de voorgestelde nieuwe situatie. De nieuwe situatie gaat er vanuit dat het terrein van "Skilhiem" vanaf de Nije Poarte en de Juckemaleane toegankelijk wordt. Het terrein kan uitsluitend via de weg naar de Juckemaleane worden verlaten. Alleen de aansluiting op de Juckemaleane kan dus in 2 richtingen worden bereden Hiervoor is gekozen met het oog op het bevoorradingsverkeer. Voorts zal het verboden zijn op de Nije Poarte, komende vanaf de Skilwei, tôt ds afslag naar "Skilhiem" aan weerszijden te parkeren. Voor het weggedeelte vanaf de Juckemaleane zal een parkeerverbod gelden voor beide zijden van de weg. Tenslotte wordt de aanleg van een zebrapad op de Skilwei ten oosten van het aldaar gelegen pad wenselijk geacht. Het gemelde pad dient te worden voorzien van borden nr. 61 van het Règlement Verkeersregels en Verkeerstekens Hierdoor wordt de funktie van dit pad beperkt tôt voetpad. Met de Kommissie Openbare Werken en Verkeerszaken is hierover overlegd en bij haar bestaat tegen het nemen van de hiervoor genoemde verkeersmaatre gelen geen bezwaar. Volledigheidshalve moet hierbij nog aangetekend worden, dat de heer De Haan het niet bezwaarlijk vindt, dat het oostwest lopende gedeelte van de Nije Poarte ook in beide richtingen wordt bereden. WÎJ' stellen u voor te besluiten, zoals op bijgaand ontwerp-besluit en de voor u in de raadsportefeuille ter inzage gelegde situatieschets is aangegeven Burgemeaster en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester. J.P.v.d.Kooi H. Boschma Onderwerp Stiens, 16 januari 1978. Verkeersmaatregelen voor de Nije Poarte te Stiens.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 101