Nr. 79/55 De raad der gemeente Leeuwarderadeel overwegende, dat er geen enkel gemeentelijk belang bij gebaat is het perceel bouwland ten noordwesten van de Brëdyk te Stiens in eigendom te behouden; dat dit perceel grond met de Stichting Beheer Landbouwgronden te Utrecht kan worden geruild tegen een perceel weiland gelegen aan de Trijehoeksdyk te Stiens; dat met het oog op een wenselijke pachtontbinding dit voor de gemeente aantrek- kelijk is; dat met de door Stichting Beheer Landbouwgronden uitgevoerde taxatie kan worden ingestemd gelezen het prea-advies d.d. 29 maart 1979 van het kollege van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in artikel 171 van de gemeentewet; b e s luit: met de Stichting Beheer Landbouwgronden (S.B.L.) te Utrecht de navolgende over- eenkomst van ruiling aan te gaan; a. aan de Stichting Beheer Landbouwgronden (S.B.L.) te Utrecht worden door de gemeente Leeuwarderadeel tegen de sommen van f 77.184,in voile en vrije eigendom overgedragen gedeelten van de percelen bouwland, kadastraal bekend gemeente Hijum, sectie B, nrs. 2885 en 2886, totaal groot 1.71.52 ha, zoals op de bij dit besluit behorende tekening nader in rood is aangegeven; b. aan de gemeente Leeuwarderadeel wordt door de Stichting Beheer Landbouwgronden (S.B.L.) te Utrecht tegen de somma van 58.432,in voile en vrije eigendom overgedragen het perceel weiland kadastraal bekend gemeente Hijum, sectie D, nr. 419, totaal groot 1.40.80 ha; Aan deze overeenkomst van ruiling worden de navolgende voorwaarden verbonden: 1. aile lasten van de gedeeltelijke percelen genoemd onder a. komen vanaf 1 januari 1980 voor rekening van de Stichting Beheer Landbouwgronden (S.B.L.) terwijl aile lasten van het perceel genoemd onder b. tôt 1 januari 1980 voor rekening van de Stichting Beheer Landbouwgronden blijven; 2. de gedeeltelijke percelen genoemd onder a. zullen op kosten van de gemeente Leeuwarderadeel worden ingezaaid met een graszaadmengsel geschikt voor blij- vend grasland; 3. de percelen genoemd onder a. en b. zullen op de datum van aanvaarding vrij van pacht zijn; 4. de eventuele boven- of onder maat van de gedeeltelijke percelen genoemd onder a. zal worden verrekend tegen een bedrag van f 4,50 per m2; 5. de normaal bij een akte van ruiling te stellen voorwaarden zullen op deze transaktie van toepassing zijn. van J; PYv>d'. Kooi Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn openbare vergaderingvan 29 maart de Kroorzitter H. Boschma)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 109