- 2 - 1. het raadsbesluit dd. 16 augustus 1978, nr. 78/100 inzaks aangaan gemeenschap- pelijke regeling met betrekking tôt de centralepost voor het ambulancevervoer. 3. Van Gedeputeerde Staten ontvangen verklaringen van geen bezwaar: a. wijziging gemeentebegroting dienstjaar 1979, nr. 10, raadsbesluit dd. 21 december 1978 inzake inrichting 3 speelterreinen te Britsum. b. wijziging gemeentebegroting dienstjaar 1979, nr. 24, raadsbesluit dd. 22 februari 1979 inzake kosten onderhoud lindenbeplanting rond de Ned.Herv.Kerk te Stiens. 4. Overzicht van de arbeidsmarktsituatie per ultimo januari 1979. 5. Notulen van de vergadering van de kommissie van Openbare Werken en Verkeers- zaken gehouden op 1 maart 1979. 6. Notulen van de vergaderingen van de Kulturele Raad Leeuwarderadeel gehouden op resp. 9 en 16 januari 1979 in het gemeentehuis 7. Motie van de gemeenteraad van Hellevoetsluis inzake politieke gevangenen. 8. Motie inzake buitensporig hoge kosten extreme weersomstandigheden van de ge meenteraad van Eenrum. 9. Motie stuifsneeuw van de gemeenteraad van Loppersum. 10. Schrijven aan de afd. Friesland van de Ver. van Ned. Gemeenten inzake extra kosten extreem winterweer. 11. Raadsbesluit van de gemeente Dantumadeel te Driesum inzake uitbreiding aantal zenduren "Radio Fryslân". 12. Schrijven van de kerkeraad der Ned.Herv.Gam. van 't Harde gericht aan aile frakties van de Tweeds kamer inzake de kwestie abortus provocatus. 13. Reaktie van de Stichting Friese Milieuraad op de nota Alternatieven ter voorbe- reiding op het streekplan Friesland. 14. Af9chrift van het schrijven van de voorzitter9 van de in de Staten vertegen- woordigende partijen gericht aan de Mini9ter van Kultuur, Rekreatie en Maat- schappelijk Werk te Rijswijk inzake dringend verzoek om op korte termijn aan "Radio Fryslân" meer zendtijd toe te kennen. 15. Konkluaie van de vergadering van het dagelijk9 bestuur van de Regio Leeuwarden gehouden op 19 fabruari 1979. 16. Schrijven van de Centrale Bibliotheekdien9t voor Friesland inzake personeels- formatie 17. Jaarverslag over 1978 van de Regio Leeuwarden. 18. Jaarverslag van de Bestuurskommissie Noorden des Lands. 19. Schrijven van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne ta Leidschendam inzake subsidie geluidwerande voorzieningen Bijzondere Basisschool te Britsum. 20. Voorts delan wij u mede dat in 1 geval uitvoering is gsgevan aan het raadsbesluit tôt het garanderen van rente en aflosaing hypothécaire leningen voor reeds Barder bewoonde woningen, te weten: a. de heer D. de Groot te Vrouwenparochie voar de woning Burmaniawei 25 te Stiens.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 21