Agendapunt 15 Voorstel 79/ 52 OnderwerpStiens. 20 maart 1979. beschikbaarstelling van een krediet voor de aanleg van de verbindingsweg Poaitrije- Leijesterpaed te Hijum Aan de gemeenteraad Teneinde op korte termijn de bouw van enige woningen in Hijum mogelijk te maken en om een reeds bewoonde woning aan de Poaitrije beter toegank- elijk te maken, achten wij het van belang om tussen de Poaitrije en het Leijesterpaed een verbindingsweg aan te leggen en omcfe Poaitrije met ong. 35 meter te verlengen. Bovengenoemde wegaanleg is gebaseerd op het ontwerp-bestemmingsplan van HPart, met dien verstande dat, de situatie enigszins is gewijzig Alhoewel het bestemmingsplan Hijum II nog ter discussie staat, is de onderhavige verbinding in de gewijzigde schetsen van HPart weer opge- nomen, zodat deze verbinding waarschijnlijk ook op de nieuwe plankaart zal voorkomen. Een situatietekening en een kostenbegroting inzake bovengenoemde weg aanleg liggen bij de raadsstukken ter inzage. De kostenbegroting geeft een bedrag aan van f 63.200,-- inclusief omzetbelasting maar omdat het werk in het kader van het grondbednjf wordt uitgevoerd, stellen wij u voor terzake van het complex Hijum II een krediet beschikbaar te stellen van 54.100,-- excl. omzetbelasting. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris, de burgemeester. J.P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 89