Artikel 6, Bij het innemen van standplaatsen is een ieder verplicht zich te gedragen naar de aanwijzingen van de marktmeester. Van de door de marktmeester geno- men beslissing kan men in beroep gaan bij burgemeester en wethouders. Het bewijs van betaald marktgeld moet op eerste vordering van de door bur gemeester en wethouders met de uitoefening der contrôle belaste ambtenaren worden getoqnd, en hem, desgevraagd, in handen worden gegeven. Indien de belastingplichtige in gebreke blijft aan die vordering te voldoen, wordt hij geacht het verschuldigde marktgeld niet te hebben betaald. Qnverminderd de bevoegdheid van de marktmeester om degene, die nalatig is in het betalen van het verschuldigde marktgeld, de ingenomen, voor de openbare gemeentedienst bestemde gemeentegrond, onmiddellijk te doen ontruimen, ge- schiedt de invordering van deze belasting overigens overeenkomstig de bepa- lingen van de gemeentewet. Deze verordening treedt in werking op de dag, volgende op die waarop het bericht van de Koninklijke goedkeuring door burgemeester en wethouders is ontvangen. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9, Aldus besloten in de openbare^raadsvergadering van ~2ê~^april 1979. secretar\s/ voorzitter, ÎH.Boschma) v.d.Kooi)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 101