Agendapunt11 Stiens, 17 april 1979 Voorstel 79/ 65 Onderwerp; invoering gratificatie- regeling Aan de gemeenteraad. Ingevolge artikel C5 van het algemeen ambtenarenreglement van deze gemeente hebben de personeelsleden bij een 25 jarig dienstverband bij de overheid aanspraak op een gratificatie tôt een bedrag gelijk aan het halve maandsalaris te verhogen met de kindertoelage en het vakantiegeldterwijl bij een 40-jarige diensttijd aanspraak kan worden gemaakt op een bedrag gelijk aan een geheel maandsalaris. Door enkele leden van de commissie georganiseerd overleg is naar voren ge- bracht, dat deze regeling in bepaalde gevallen als onbillijk wordt gevoeld. Met name komt het nogal eens voor dat mensen i.v.m. ziekte vervroegd de dienst moeten verlaten waardoor ze een dergelijke gratificatie mislopen. Door hen is toen in de commissie georganiseerd overleg voorgesteld hiervoor een regeling te ontwerpen, welk voorstel door de commissie is overgenomen. Wij kunnen ons wel met de suggestie verenigen en hebben dan 00k een dergelijke regeling ontworpen, waarbij een gratificatie kan worden verleend berekend naar een aantal dienstjaren variërend van 10 tôt 25 jaar. Deze ontwerp-regeling hebben wij voorgelegd aan de commissie georganiseerd overleg die zich hierin volledig kon vinden. Wij stellen u dan 00k voor overeenkomstig bijgaand ontwerp (Jeze verordening vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris de burgemeester, J.P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 103