y 2B apr.13/a Nr. 79/65 De raad der gemeente Leeuwarderadeel gelezen het advies van de Commissie voor Georganiseerd Overleg in ambtenaren zaken van 11 april 19791 gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 april 1979- b e s 1 u i t: vast te stellen de navolgende Verordening regelende het toekennen van een gratificatie aan ambtenaren, die de dienst wegens pensionering moeten verla- ten met minimaal 10 doch nog geen 25 dienstjaren Artikel I Aan de ambtenaar die gedurende een période van tien tôt vijfentwintig jaar een betrekking bij de overheid heeft vervuld, wordt een gratificatie toegekend overeenkomende met twee procent per vervuld dienstjaar van de maandbezoldiging verhoogd met de vakantietoelage en de kindertoelage. De aldus berekende gratificatie wordt afgerond naar boven op een veelvoud van vijf gulden. Artikel II Voor de bepaling van het aantal dienstjaren genoemd in artikel 1wordt de bij de overheid vervulde diensttijd op gehele jaren naar beneden afgerond. Artikel Ilï Een gratificatie op grond van de bepalingen genoemd in devoorgaande artikelen kan slechts worden toegekend indien de ambtenaar de dienst verlaat in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of indien zulksgeschiedt in verband met het toekennen van een invaliditeitspensioen. Artikel IV Deze verordening is niet van toepassing op het onderwijzend personeel bij het kleuter-, basis en voortgezet onderwijs. Artikel V In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het collège van burgemeester en wethouders. Artikel VI Deze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Lefiyvmrderadeel van jt&s-jfyri de secj/eJtarisde voorzitter, (J«-PrV7S.Kooi) (H. Boschraa)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 105