Agendapunt 12. Voorstel 79/66 Onderwerp: Stiens, 30 maart 1979. wijziging rechtspositie- regelingen brandweer. Aan de gemeenteraad. Door de commandant van de brandweer zijn wij erop gewezen, dat er behoefte bestaat aan een onder-commandant bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer. Momenteel wordt deze funktie als het ware waargenomen door de brandmeester de heer S. Geertsma. De heer Geertsma vervult deze funktie reeds 4 jaar en tôt voile tevredenheid. Ingevolge de richtlijnen korpssterkte en rangenindeling dient de rang van een onder- commandant in een gemeente van 6000-10000 inwoners adjunkt-hoofdbrandmeester te zijn. Aan een dergelijke funktie is een vaste vergoeding verbonden in plaats van een bepaald basisbedrag en daarnaast een uurvergoeding. Wij delen de mening van de commandant dat er binnen de huidige brandweer-organisatie behoefte bestaat aan een ondercommandant en stellen u daarom voor de nodige wijziging- en aan te brengen in a. de Verordening regelende derechtspositie van de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer; b. de Verordening tôt vaststelling van een vergoedingsregeling voor de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer. Overeenkomstig het bepaalde in de onder A genoemde verordening hebben wij de commissie Georganiseerd Overleg gehoord omtrent deze wijzigingen die zich hiermee kon verenigen. De betreffende ontwerp-wijzigingsverordeningen voegen wij hierbij. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris de burgemeester J.P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 107