oP 11 apr 1979 in viervoud aan Gedeputeerde Staten gezonden. Nr. 79/66a De Raad der gemeente Leeuwarderadeel gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 april 1979' gelet op het advies van de commissie Georganiseerd Overleg van 11 april 1979? b e s 1 u i t; vast te stellen de navolgende verordening tôt wijziging van de VERORDENING REGELENDE DE RECHTSPOSITIE VAN DE VRIJWILLIGERS BIJ DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER. Hoofdstuk B Artikel I In artikel B3 wordt tussen brandmeester en commandant ingevoegd de rang ondercommandant Artikel II In artikel B6 wordt achter de letter e vermeld ondercommandant en toegevoegd een nieuwe letter f. commandant het gedeelte "gesteld onderscheidenlijk in de artikelen Cl, C2, C3, C4 en C5" wordt herschreven als volgt: gesteld onderscheidenlijk in de artikelen Cl, C2, C3, C4, C5 en C6. Hoofdstuk C Tussen artikel C4 en artikel C5 wordt tussengevoegd een nieuw artikel C5 luidend als volgt; Voor bevordering tôt ondercommandant komt binnen het raam van de organieke sterkte in aanmerking de brandmeester die: a. een diensttijd in de rang van brandmeester van tenminste twee jaren; b. een opleidingscursus voor vrijwillig brandweerofficier blijkens een eindgetuig - schrift, met vrucht heeft gevolgd; c. naar het oordeel van burgemeester en wethouders de geschiktheid heeft om bij brand als bevelvoerder op te treden. Artikel IV Artikel C5 oud wordt vernummerd tôt artikel C6. Artikel C6 oud wordt vernummerd tôt artikel C7 Artikel V Deze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 januari 1979. Artikel III in zijn openbare vergaderi: de secrera/is, roschma) Aldus vastgesteld door de raad voorncemd in zijn openbare vergadering--van roschma)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 109