y- Il apr 1979 in viervoud gezonden aan Gedeputeerde Staten. Nr. 79/ 66b De raad der gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 april 1979? gelet op het advies van de commissie voor georganiseerd overleg in ambtenaren zaken van 11 april 19795 b e s 1 u i t vast te stellen de navolgende verordening tôt wijziging van de VERORDENING TOT VASTSTELLING VAN EEN VERGOEDINGSREGELING VOOR DE VRIJWILLIGERS BIJ DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER; Artikel I In artikel 2 wordt toegevoegd een nieuw lid 2 luidend als volgt: "De beloning van de ondercommandant van de brandweer bedraagt het bedrag dat door de in lid 1 genoemde 3 verenigingen wordt geadviseerd voor de rang van adjunkt- hoofdbrandmeester (tevens onder-commandant) lid 2 en 3 oud van genoemd artikel worden vernummerd tôt 3 en 4 Artikel II Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt: In lid la wordt na commandant tussen gevoegd de woorden en ondercommandant In lid 2 worden na commandant tussen gevoegd de woorden "en ondercommandant Artikel III Deee verordening wordt geacht in werking te treden op 1 januari 1979. Aldus vastgesteld door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van^/ de secre Kooi) orzitter (H. Boschma) Op de Vpc

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 111