Agendapunt 13. Stiens, 17 april 1979. Voorstel 79/67 Onderwerp: wijziging bezoldigings- verordening. Aan de gemeenteraad. Reeds geruime tijd zijn wij bezig geweest met een aanpassing van de salarissen van het zwembadpersoneel Bij de overname van het zwembad door de gemeente heeft een inpassing van de sala rissen plaatsgevonden in de gemeentelijke bezoldigingsverordening gebaseerd op een gemiddelde van 5 vergelijkbare friese gemeenten. Na verloop van enige tijd bleek dat de situatie toch niet geheel bevredigend was Er zijn toen diverse pogingen ondernomen om tôt een meer gerichte manier van funktiewaardering te komen doch dit is niet gelukt. Daarom is door ons collège in overleg met de zwembadcommissie besloten een 14-tal gemeenten aan te schrijven in Noord-Nederland en aan de hand van de daarvan ontvangen gegevens een vergelijking te maken met de salarissen van het hier werkzame badpersoneel Uit dit onderzoek is gebleken, dat de salarissen gemiddeld inderdaad te laag waren. In overleg met het personeel is toen gezocht naar een redelijke oplossing die wij menen te hebben gevonden in de voorgestelde wijziging van de verordening. Dit houdt in het kort in: Het gelijktrekken van het salaris van de chefbadmeester met dat van een commies ter secretarie, de invoering van een nieuwe rang zwemonderwijzer A, en het opnieuw inschalen van de kassières in schaal 3 i.p.v. schaal 1. De ingangsdatum van deze nieuwe indeling zouden wij gesteld willen zien op 1 januari 1978. Wij hebben omtrent deze aangelegenheid het advies gevraagd van de commissie Georganiseerd Overleg die zich met onze voorstellen kon verenigen. Wij stellen u daarom voor overeenkomstig bijgaand ontwerp te besluiten de salarisverordening aan te passen. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester, JPvdKoo i H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 113