/n Nr. 79/ 6" De raad der gemeente Leeuwarderadeel gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 april 1979' gelet op het advies van de commissie georganiseerd overleg van 11 april 1979 b e s 1 u i t: Vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tôt wijziging van de Verordening tôt regeling van de bezoldiging der ambtenaren in dienst van de gemeente Leeuwarderadeel Artikel I In de bijlage A genoemd in artikel 2 van de bezoldigingsverordening 1971 zoals dit artikel is gewijzigd bij besluit van 24 februari 1977 wordt de salarisschaal voor de chef-badmeester gewijzigd als volgt: chef-badmeester per maand aanvang na 1 dienstjaar na 2 dienstjaren na 3 dienstjaren na 4 dienstjaren na 5 dienstjaren na 6 dienstjaren per 1 1 78 f 2.606,— - 2.673,— - 2.740,— - 2.807,— - 2.873,— - 2.940,— - 3.006,— per 1 1 78 per l-6-'78 per 1—8—78 2.640,— - 2.708,— - 2.776,— - 2.844,— - 2.911, - 2.978,— - 3.045,— 2.693,— 2.762,— 2.832,— 2.901,— 2.969,— 3.038,— 3.106,— 2.731, - 2.800,— - 2.871,— - 2.941,— - 3.011, - 3.080,— - 3.150,— Artikel II In bijlage B van voormeld artikel worden ingaande 1 januari 1978 de volgende wijzigingen aangebracht. Onder schaal 1: Typiste, Gemeente-ambtenaar I, cassiëre zwembad wordt geschrapt "Cassiëre zwembad" Onder schaal 3: Schrijver, Gemeenteambtenaar II wordt toegevoegd Cassiëre zwembad Onder schaal 43î Adjunkt-commiesBeheerder sporthal wordt toegevoegd zwemonderwijzer A. Artikel III De wijziging van de bijlage A als aangegeven in artikel 1 strekt vopr zover nodig tôt herziening van onze besluiten van 24 november 1977, 23 februari 1970, 26 juni 1978, 26 oktober 1978 en of 30 november 1978. Aldus vastgesteld door de Raad voornoemd in zijn openbare vergadering-v^n 2 G apn 1979 ris, de secr orzitter Boschma)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 115