Agendapunt14 Voorstel 79/ 68 Onderwerp Stiens, 3 april 1979. Verkoop strook grond Aan de gemeenteraad. Ten behoeve van de rekonstruktie van de weg Stiens - Vrouwbuurtstermolen is destijds van mevr. S.T. Visser-de Vries een gedeelte van het kada- strale perceel Hijum, sectie B, no. 1083 aangekocht. Nu reeds blijkt, dat het aangekochte niet volledig voor de rekonstruktie van gemelde weg benodigd is. In totaal betreft dat plus minus 830 m2. Het komt ons ongewenst voor dit perceelsgedeelte in eigendom te behouden. In verband hiermede hebben wij de eigenaren van het aangrenzende perceel, de erven J.S. Boelstra, gevraagd of zij voor dit gedeelte belangstelling hebben. Hun antwoord luidt bevestigend. Ook kunnen zij instemmen met de door ons genoemde prijs van f 4, per m2. Te uwer informatie delen wij mede, dat deze grond is aangekocht voor de somma van ruim 2,per m2, exclusief de kosten van het pachtvrij maken. Wij stellen u voor met dit voorstel akkoord te gaan door met bijgaand ontwerp-voorstel in te stemmen. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester, J.P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 117