Agendapunt: 15 Voorstel: 79/69 OnderwerpStiens, 18 april 1979 Verkeersmaatregelen i.v.m. instelling weekmarkt Aan de gemeenteraad In verband met het houden van een weekmarkt met ingang van 1 mei a.s. op gedeelten van de Ljip- en Wylpstrjitte is het noodzakelijk voor gedeelten van deze straten verkeersmaatregelen te nemen. Teneinde deze weggedeelten vrij van verkeer uiteraard met uitzondering van het voetgangersverkeer - te houden is het nodig dat in de Wylpstrjitte (nabij zuidkant postkantoor) en in de Ljipstrjitte Cbij de ingang Langebuorren en bij het perceel Ljipstrjitte 16) afsluithekken voorzien van bord nr. 11 van het Règlement Verkeersregels en Verkeerstekens (gesloten in beide rich- tingen voor aile verkeer behalve voetgangers) worden geplaatst. Tevens dient het parkeerterrein aan de Ljipstrjitte te worden aangeduid met bord nr. 99 van het Règlement Verkeersregels en Verkeerstekens (aanduidende een parkeerplaats Onder dit bord dient een onderbord te worden geplaatst met het navolgende opschrift ."m.u.v. dinsdag van 10.00 - 18.00 uur i.v.m. markt". De afsluiting van de gedeelten Ljip- en Wylpstrjitte door middel van afsluit- hekken met bord nr. 11 van het Règlement Verkeersregels en Verkeerstekens, moet eveneens gelden van 10.00 - 18.00 uur op de dinsdagen. Wij stellen u voor de genoemde gedeelten weg op de dinsdagen van 10.00 - 18.00 uur af te sluiten voor aile verkeer, m.u.v. voetgangers en gedurende dezelfde tijden het parkeren op het parkeerterrein aan de Ljipstrjitte te verbieden door het nemen van de maatregelen, zoals hiervoor nader is aangegeven. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester J.P.v.d. K.00I H.BOSCHMA

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 121