- 3 - De heer Tulner meent, dat als terplaatse 12 woningen worden gebouwd er al een redelijk dichte bebouwing ontstaat. Zijns inziens worden bij een aantal van 19 de woningen in elkaar geduwd. Wat betreft de bouw van woningen in de beschutte sfeer zegt hijdat zijn fractie graag hieraan mee wil doen, maar zich wel afvraagt waarom woningen in deze sector juist op deze plaats gerealiseerdnoeten worden. Hij zegt wat dit betreft veel eerder te denken aan een plaats in de omgeving van de huidige Juckemastrjitte. Hij zegt, dat zijn fractie het meerderheids-standpunt van het collège van burgemeester en wethouders zal volgen. De heer Faber spreekt zich ook uit voor het meerderheidsstandpunt van het collège van burgemeester en wethouders. De heer De Haan zegt niet veel verschillen te zien tussen de beide voorstellen. Hij handhaaft zijn mening, dat planologisch gezien het beter is de vrijkomende plaats te bebouwen met 19 woningen. Tenslotten wijst hij ercp, dat niemand verplicht is zich hier te vestigen. Iedereen is vrij wat hij of zij wil. Hierna schorst de voorzitter de vergadering. Na heropening van de vergadering zegt de voorzitter, dat in Stiensen Britsum voldoende woningen in de beschutte sfeer worden gebouwd. Hij wijst er op, dat de animo hiervoor niet bijzonder groot is. Voorts deelt hij mede, dat geen aanvraag om verstrekking van een subsidie is gedaan, maar dat wel naar de mogelijkheden is geinformeerd Op de daartoe door de zijde van Volkshuisvesting verstrekte informatie is voldoende gebleken, dat de eerstkomende jaren van een subsidiëring geen sprake kan zijn. Tenslotten meent hij, dat aansluiting bij de dorpsbebouwing niet meer dan 12 woningen per hectare vraagt. Wanneer het voorstel van de minderheid wordt gevolgd, worden terplaatse 57 woningen per hectare gebouwd en dit laatste acht de meerderheid van het collège niet verstan- dig. Door de heer Beuker wordt er op gewezen, dat wanneer je kunt voldoen aan de voor- schriften, je in principe aanspraak kunt maken op een vergoeding van 80% van de kosten. Hij is van mening, dat eerst een subsidie moet worden aangevraagd, en dat dan opnieuw deze zaak in overweging moet worden genomen. De heer Tulner is van oordeel, dat wat minder bebouwing ook wel een aanvaardbaar plan kan worden gemaakt. De voorzitter zegt, dat de circulaire van Volkshuisvesting voldoende bij het collège van burgemeester en wethouders bekend is, doch dat een subsidieverstrekking erg onzeker is. Wethouder De Haan meent, dat de raad wat al te gemakkelijk voorbij gaat aan het plan wat de stedebouwkundige oorspronkelijk gemaakt heeft. Ook hij bepleit, dat eerst wordt onderzocht of er mogelijkheden tôt een subsidiever strekking zijn. Tenslotte wijst hij er op, dat een kandidaat bouwer ook wel 19 in plaats van 12 woningen wil bouwen. Wethouder Soepboer zegt, dat hij kiest voor een wat opener bebouwing. Voorts zegt hij tegen de bouw van huurwoningen aldaar te zijn, omdat dit waarschijnlijk dan een experimentele bouw wordt, waaruit de mensen snel weg trekken. Op verzoek van de P.v.d.A-fractie schorst de voorzitter opnieuw de vergadering. Na heropening deelt de heer Beuker mede, dat zijn fractie op het standpunt staat, dat het plan dat gemaakt wordt aan Volkshuisvesting dient te worden aangeboden ter verkrijging van saneringsbijdragen en een lokatiesubsidie Vervolgens wordt het voorstel van de minderheid van het collège in stemming gebracht. Voor dit voor dit voorstel wordt gestemd door mevr. Jepma en de heren Beuker, Haagsma, Teitsma, Brameijer en de De Haan, terwijl tegen dit voorstel wordt gestemd door de heren Ketellapper, Boersma, Tulner, Van Rijn, J.ansma, Soepboer en Faber. Hieruit volgt, dat het voorstel van de minderheid met 7 tegen 6 stemmen is verworpen. Volgens wordt het voorstel van de meerderheid zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 13