- A - 9. Voorstel inzake de bestemming van gronden aan de oostkant van de Griene leane te Stiens. (79/46) 2-3 405 m" (R. 406 m. Hoewel de heer Faber wel met dit voorstel akkoord kan gaan,vraagt hij zich toch af of het niet verstandiger is deze gronden te verkopen. De heer Boersma zegt dit voorstel wel te kunnen onderschrijven, omdat de eindstruktuur van Stiens nog niet zeker is. Bij monde van de heer Beuker kan de P.v.d.A.-fractie met dit voorstel wel instemmen. Wel wordt door de heer Beuker bepleit, dat de restant van de boekwaarde van deze gronden ook ten las te van d'Orient I wordt gebracht. De heer Tulner vraagt zich af of de gronden niet gesplitst kunnen worden in twee complexen. Te weten: a. verpacht. b. niet verpacht. Wanneer deze beidemet elkaar verrekend worden, zal wellicht de nu gevraagde bijdrage van 25.000 gulden verlaagd kunnen worden. De voorzitter meent, dat overboeking van de boekwaarde naar d'Orient I niet kan, omdat dan duidelijk sprake is van verschrijving. Wethouder Soepboer meent, dat dit voorstel nu moet worden aangenomen, maar dat wel dient te worden onderzocht, of splitsing in komplexen mogelijk is. De heer Beuker meent, dat bij door hem voorgestelde geen sprake is van verschrijving. De voorzitter meent,cbt m afsluiting van de exploitatierekening d'Orient I alsnog kan worden bezien wat mogelijk is. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 10. Voorstel om het verzorgingstehuis "Skilhiem" te Stiens aan te wijzen als tak van dienst, alsmede de vaststelling van een verordening op het financieel beheer daarvan. (79-47) 2-3 538 m. (R. zijde 4 155 m.) Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 11Voorstel om het hekwerk rond de Hervormde Kerk te Stiens te restaureren. (79-48) 2-3 539 m. (R. zijde 4 160 m.) Over dit voorstel wordt het woord gevoerd door mevr. Jepma en de heren Boersma, Ketellapper en de voorzitter. Mevr. Jepma vraagt, waarom de restauratie van dit hekwerk niet tegelijk met de restauratie van de kerk is aangemeld. De heren Boersma en Ketellapper vragen zich af wat er gaat gebeuren als er geen subsidie afkomt. In antwoord op de vraag van mevr. Jepma zegt de voorzitter, dat dit is vergeten. Voorts deelt hij aan de heren Boersma en Ketellapper mede, dat wanneer geen subsidie afkomt, dat dan deze zaak opnieuw in de raad zal moeten worden bekeken. 12. Voorstel tôt vaststelling van de uitgifte prijs voor bouwrijpe grond in het eerste deel van het industrieterrein te Stiens (79-49) 2-3 574 m. (R. 350 m.) Over dit voorstel wordt het woord gevoerd door de heer Beuker en de voorzitter. De heer Beuker meent, dat de bijzondere toeslag in het kader van de W.I.R.-regeling. ook van toepassing moet zijn indien een bedrijf zich op dit bedrijventerrein vestigt. Hiertoe dient hij de navolgende motie in: De raad der gemeente Leeuwarderadeel in vergadering bijeen op 29 maart 1979. gelezen het besluit ter vaststelling der grondprijzen in het industriegebied te Stiens; Constaterende dat voor het gebied van de gemeente Leeuwarderadeel niet geldt de bijzondere régionale toeslag in het kader van de wet investeringsrekening

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 15