- 5 - dat door het ontbreken van de bijzondere régionale toeslag het ondernemersklimaat wordt benadeeld; dat het gemeentelijk beleid enige werkgelegenheid dichter bij de woonplaats te krijgen ernstig wordt door kruist; spreekt uit; Dat de bijzondere régionale toeslag ook moet worden toegepast voor de gemeente' Leeuwarderadeel b e s 1 u i t: Het collège van burgemeester en wethouders op te dragen deze motie ter kennis te brengen aan de Minister van Economische Zaken, aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Friesland. Op een daartoe strekkend verzoek van het collège van burgemeester en wethouders wordt besloten de behandeling van deze motie uit te stellen tôt de volgende vergadering. De uitgifte-prijs van de gronden in de eerste fase van het bestemmingsplan Industrie- terrein wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld, zoals door het collège van burgemeester en wethouders is voorgesteld. 13. Voorstel om de subsidie-regeling voor de sportverenigingen te wijzigen. (79-50) 2-3 648 m. (R. 452 m.) Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 14. Voorstel om een nieuwe rekening-courant overeenkomst met de Amro-bank aan te gaan. (79-51) 2-3 649 m. (R. 455 m.) Over dit voorstel wordt een vraag gesteld door de heer Tulner. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 15. Voorstel ofieRrediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van een verbindingsweg tussen de Poaitrije en het Leijesterpaed te Hijum. (79-52) 3-2 657 m. (R. 479 m. Zonder duscussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 17. Voorstel om verkeersmaatregelen voor de Nije Poarte te Stiens vast te stellen. (79-19) 3-2 662 m. (R. 495 m.) Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 18Voorstel om voor de Juckemaleane/Moundyk en Nije Pparte een aantal verkeersmaatregelen vast te stellen. (79-53) 2-3 663 m. (R.497 m.) Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten 19. Voorstel om voor een gedeelte van het bestemmingsplan Cornjum een voorbereidings- besluit te nemen. (79-54) 2-3 673 m. (R. 499 m.) Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 17