- 6 - 16. Begrotingswijziging. 3-2 675 m. (R. 505 m.) Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. Aldus vastgesteld in de openbare raads- vergadering van 26 april 1979. de secrarharis, de voorzitter Cooi) (H. Boschma)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 19